„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gozdnica od 1 września 2020r. do 31grudnia 2021r.”

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia.


„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Gozdnica od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2021r.”


2.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z:
• nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gozdnica
• punktu / punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Gozdnica
w określonej poniżej ilości maksymalnej, w okresie od 01.01.2020r.do 31.08.2020r.
2.2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia
2.2.1.Kod określający główny przedmiot zamówienia:
90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami.
2.2.2. Kody uzupełniające:
90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów
90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami
2.3.Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. z zm.).
2.4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
2.4.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,
• odpady biodegradowalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08,
• metale i tworzywa sztucznej – tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,
• opakowania ze szkła tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07
• odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04,
• zużyte opony o średnicy do 120 cm., tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,
2.5. Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie:
od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. wynosi :
• 262,50 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne sklasyfikowane pod kodem 20 03 01
• 12,60 Mg - odpady biodegradowalne sklasyfikowane pod kodem 20 02 01
• 19,50 Mg - metale i tworzywa sztuczne sklasyfikowane pod kodem 15 01 02
• 35,00 Mg – odpady wielkogabarytowe sklasyfikowane pod kodem 20 03 07
• 62,50 Mg – odpady budowlane i rozbiórkowe sklasyfikowane pod kodem 17 09 04
• 4,50 zużyte opony o średnicy do 120 cm. sklasyfikowane pod kodem 16 01 03

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynosi
• 787,50 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne sklasyfikowane pod kodem 20 03 01
• 43,00 Mg - odpady biodegradowalne sklasyfikowane pod kodem 20 02 01
• 58,50 Mg - metale i tworzywa sztuczne sklasyfikowane pod kodem 15 01 02
• 84,00 Mg - opakowania ze szkła tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 w 2021r.
• 105,00 Mg – odpady wielkogabarytowe sklasyfikowane pod kodem 20 03 07
• 190,00 Mg – odpady budowlane i rozbiórkowe sklasyfikowane pod kodem 17 09 04
• 15,00 Mg - zużyte opony o średnicy do 120 cm. sklasyfikowane pod kodem 16 01 03
2.6. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Gozdnica i odebranych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gozdnica, do instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.
2.7. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, wskazanej w ofercie, zza wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku.
2.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
Do czasu utworzenia listy, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach, zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
2.9. Dla zapewnienie odpowiedniej jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług Zamawiający wymaga by zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych następowało zgodnie z wymaganiami:
2.9.1. systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi systemami, przy zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na terenie UE,
2.9.2 systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na terenie UE.
W tym celu Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną oraz system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych odpadów komunalnych.
2.10.. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej.
2.11. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej (alternatywnej) instalacji, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej (alternatywnej) instalacji.
2.12. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym zamówieniem do wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak również Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym wskazaniu instalacji w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów do wskazanej w ofercie instalacji.
2.13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty.
2.14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Kwit wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady, wagę brutto, wagę tarę, wagę netto, nr kwitu wagowego.
2.15. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię kart przekazania odpadu, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni.
2.16. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni.
2.17. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-21:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników, realizujących niniejsze zamówienie.
2.19. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową, której wzór stanowi Rozdział II SIWZ – Wzór umowy.


3. Udostępnianie SIWZ.

SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej https://gozdnica.bip.net.pl/ bądź też można ją odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy w dni robocze do poniedziałku do piątku w pok. Nr 9 (w godzinach 8:00-15:00).
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle komplet SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku. Odpłatność za dokumentację przetargu 20 zł/kpl.

4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania: do 31.12.2021r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ceramików 2
Gozdnica 68-130
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Gozdnicy
Ceramików 2
Gozdnica 68-130
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się