Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg na terenie gminy Błędów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych, pomiarowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm, 0-31,5 mm, wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania
2. Przedmiotem zamówienia są zadania pn:
A) Przebudowa drogi przez wies Lipie na odcinku 388 mb
B) Przebudowa drogi gminnej Wólka Dańkowska – Dańków o długosci 563 mb
3. Przedmiar robót oraz opis techniczny stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Ilekroć w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót itp. wskazanie nazw producentów i typów urządzeń zastosowano jako przykład. Wykonawca może zastosować urządzenia lub materiały równoważne
4. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Oznakowanie terenu robót
b) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy
c) Ubezpieczenie placu budowy
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (wykonanie kosztorysu powykonawczego na wykonane roboty
e) załączenie Deklaracji zgodności/certyfikatów na wbudowane materiały,
f) Wykonanie projektu organizacji ruchu

5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36-cio miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
,Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się