Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w Załączniku do SIWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej wyrobu, producenta oraz kodu katalogowego oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.
5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).

6. W przypadku zaoferowania wyrobów w innych opakowaniach niż opisane w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza przeliczanie wielkości opakowań
z zaokrąglaniem do pełnych opakowań w górę. Opakowania nie mogą być większe od tych określonych w formularzu cenowym, jeżeli podano maksymalną wielkość.
7. Zamawiający wymaga, aby nazwa rodzajowa produktu, nazwa handlowa (o ile produkt ją posiada), producent, rozmiar produktu, seria, data ważności (dla produktów jałowych oraz opatrunków), symbol CE umieszczone były na każdym opakowaniu jednostkowym oraz opakowaniach zbiorczych. Każdy produkt jałowy i opatrunek muszą mieć opakowanie jednostkowe (bezpośrednie) o ile nie dopuszczono inaczej w formularzu cenowym.
8. Wszystkie informacje o wyrobie zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim.
9. Wyroby dostarczane podczas realizacji umowy muszą być identyczne z wyrobami zaoferowanymi w ofercie przetargowej.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego. Wyrób zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku wskazania znaków towarowych bądź nazw własnych, używając określenia „typu” Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie. Ilekroć w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
10. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy do Apteki Szpitalnej
11. Termin dostawy maksymalnie do 4 dni roboczych od chwili wysłania zamówienia przez Aptekę Szpitalną drogą elektroniczną z zastrzeżeniem rozdziału XIII SIWZ.
12. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla zamawianych wyrobów medycznych oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.
14. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy. Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się