Przebudowa drogi gminnej Sędzimirowice - Mroczki Małe - Lipka

» Opis zapytania

Zamówienie współfinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
4.1. Wymagany zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
a) poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej do szer. 5,50 m,
b) wyrównanie betonem asfaltowym,
c) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej
d) utwardzenie poboczy kamieniem łamanym po obu stronach jezdni na szer 0,50 m każde,
e) w miejscu intensywnej zabudowy wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej i zjazdów z kostki brukowej na długości chodnika,
f) umocnienie pozostałych zjazdów kamieniem łamanym,
g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na zatokach autobusowych i chodnikach przy zatokach
4.2. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany do oznakowania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także do jego demontażu po zakończonych robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów, prowadzenie obsługi geodezyjnej, uporządkowanie terenu oraz wszelkich innych prac nie ujętych w przedmiarze robót a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiary robót.
4.3.1. Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz wymogami niniejszej SIWZ.
4.3.2. Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.
4.3.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
4.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4.4.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. Uz. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) tj.:
a) Pracownicy fizyczni wykonujący roboty drogowe
4.4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy,
4.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 10 dni – wykonawca przedłoży zamawiającemu w szczególności podane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4.1. lit a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
4.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4.1. lit a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej wysokości określonej w umowie stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej siwz. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.4.1. lit a) czynności traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.4.1. lit a) czynności.
4.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może również zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Niepodległości 13
Błaszki 98-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Błaszki
pl. Niepodległości 13
Błaszki 98-235
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się