Remonty i konserwacje budynków oraz terenów utwardzonych w Gałkówku , Łodzi , Tomaszowie Mazowieckim , Zgierzu , Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :
Zadanie 1 Remont budynku nr 11 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek
Zadanie 2 Remont budynku nr 12 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek
Zadanie 3 Remont terenów utwardzonych zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź
Zadanie 4 Remont budynku nr 27 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. 6-go Sierpnia 92 , 90 - 646 Łódź
Zadanie 5 Remont budynku nr 33 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. 1-go Maja 90 , 90 - 766 Łódź
Zadanie 6 Remont budynku nr 37 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
Zadanie 7 Remont budynku nr 30 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz
Zadanie 8 Remont pomieszczeń sali tradycji w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew
Zadanie 9 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 8 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Źródłowa 52 , 91 - 735 Łódź
Zadanie 10 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym w Łodziul. 6-go Sierpnia 92 , 90 - 646 Łódź
Zadanie 11 Konserwacja obiektów szkoleniowych zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia
Zadanie 12 Konserwacja pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w kompleksie wojskowymw Leźnicy Wielkiej 95 - 043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV Publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125)
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . Ilość zadań - 12
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno zadanie .
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy
( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 1 - 24 do SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami
( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca )
w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 - 24 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się