Roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSP, SSWiN, CCTV w Inspektoracie ZUS w Łukowie i Inspektoracie ZUS w Lubartowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSP, SSWiN, CCTV w Inspektoracie ZUS w Łukowie i Inspektoracie ZUS w Lubartowie.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie realizowanej umowy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych robót budowlanych, o wartości przedstawionej w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia przed podpisaniem umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony zgodnie z powyższymi wymaganiami.
4. Termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonany przedmiot umowy. Rozliczenie nastąpi, w oparciu o fakturę, która może zostać wystawiona wyłącznie w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez wykonanie przedmiotu zamówienia uzna dzień, w którym obydwie strony dokonają podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych.
5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbędzie się na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że wartość rozliczenia nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej wartości umowy ustalonej na podstawie wartości kosztorysu ofertowego powiększonej o procentowy wskaźnik wzrostu ryzyka ustalony przez Zamawiającego. Wartość ta będzie wskazana w umowie o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający informuję, iż prace prowadzone będą w czynnych obiektach użyteczności publicznej, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek organizacji prac w taki sposób aby w jak najmniejszym zakresie zakłócały one funkcjonowanie obiektów i pracę pracowników ZUS oraz osób trzecich, a także bezpieczną komunikację w budynkach.
7. Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót budowlanych (najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy), do przedłożenia Zamawiającemu propozycji planu zawierającego szczegółowych warunków BHP oraz ppoż. zawierające podział obowiązków w tym zakresie. Plan ten powinien być przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ((Dz.U. 2011 r. Nr 173, poz. 1034 ze zm.).
8. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie do utrzymania urządzeń, instalacji i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a także do dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i zaleceniami producenta/producentów.
9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej.
10. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w budynkach, w których mają być wykonywane prace, położonych przy:
- budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łukowie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56, 21-400 Łuków;
- budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Lubartowie, ul. Lipowa 6, 21-100 Lubartów.
Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po uprzednim zgłoszeniu faktu chęci uczestniczenia w takiej wizji do Pana Tomasza Pachuty telefonicznie na nr tel.: 81 445 77 24 lub e-mailowym pod adresem: tomasz.pachuta@zus.pl oraz Pani Marzeny Jodłowskiej telefonicznie na nr tel.: 81 445 77 24 lub e-mailowym pod adresem: marzena.jodlowska@zus.pl Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 3 sierpnia 2020 r. W przypadku dokonania w/w zgłoszenia wizja lokalna odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w Inspektoracie ZUS w Lubartowie oraz o godz. 12:00 w Inspektoracie ZUS w Łukowie. W przypadku braku zgłoszeń wizja lokalna się nie odbędzie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Tomasza Zana 38C
Lublin 20-601
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Tomasza Zana 38C
Lublin 20-601
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się