Remont mostu drogowego na rzece Kobylance w miejscowości Miasteczko w ciągu drogi powiatowej nr 3537W Skaryszew – Wólka Twarogowa – Odechów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą
Remont mostu drogowego na rzece Kobylance w miejscowości Miasteczko w ciągu drogi powiatowej nr 3537W Skaryszew – Wólka Twarogowa – Odechów w km 3+500.
W ramach robót należy wykonać w szczególności:
• odwodnienie obiektu,
• remont nawierzchni na obiekcie i dojazdach,
• wymianę poręczy i krawężników,
• wykonanie płyty przejściowej na dojazdach do obiektu.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym Formularz 2.2 do SIWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
 wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z ST i dokumentacji projektowej,
 wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SIWZ (projektu umowy, ST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Kosztorysie ofertowym oraz:
 dokumentacji projektowej,
 Specyfikacjach Technicznych (ST),
zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, ST i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, ST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2. Materiały, o których mowa w pkt 1., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w ST.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się