SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

» Opis zapytania

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa OLEJU OPAŁOWEGO lekkiego, objętego kodem CPV: 09135100-5 do budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31.
2. Całkowita dostawa szacowana jest na 36 000 litrów oleju opałowego.
3. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami na zasadzie doraźnych tankowań
w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówienia ilościowego w ilości
do 5500 litrów jednorazowo. Zamawiający posiada 3 zbiorniki o pojemności 2000 litrów.
4. Olej opałowy ma być zgodny z obowiązującą normą PN-C-96024:2011 oraz posiadać własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość i spełniać następujące parametry techniczne:
• Gęstość w temp. 15°C: < 860 kg/m³
• Wartość opałowa: > 42,6 MJ/kg
• Temperatura zapłonu: > 56 °C
• Lepkość w temp. 20°C: < 6,0 mm²/s
• Temperatura płynięcia: < -20°C
• Pozostałość po koksowaniu: < 0,3% (m/m)
• Zawartość siarki: < 0,1% (m/m)
• Zawartość wody: < 200 mg/kg
• Całkowita zawartość zanieczyszczeń:< 24 mg/kg
• Pozostałość po spopieleniu: < 0,01% (m/m)
• Barwa czerwona.
5. Do każdej dostawy Wykonawca ma dołączyć aktualne, potwierdzone za zgodność
z oryginałem, świadectwo jakości wydane przez producenta dla danej partii oleju opałowego.
6. Dostawę oleju opałowego należy realizować po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem lub e-mailem przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w terminie nie dłuższym niż do 4 dni roboczych od zgłoszenia w dni robocze (za dzień roboczy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku), w godzinach 7.00 – 14.00, chyba że strony uzgodnią późniejszy termin dostawy.
8. Wykonawca dostawy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia na koszt własny oraz własnymi środkami transportu (autocysternami z własnymi pompami) posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie.
9. Wykonawca dostawy pokryje koszt ubezpieczenia zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.
10. W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego Zamawiający zleci wykonanie badań oleju opałowego w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności
z obowiązującymi normami, Wykonawca dostawy oleju opałowego zostanie obciążony kosztami:
a) badania laboratoryjnego,
b) związanymi z usunięciem ewentualnej awarii systemu ogrzewania zasilanego tym olejem opałowym.
c) związanymi z oczyszczeniem systemu ogrzewania.
11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dokonał zakupu paliwa od dostawcy lub producenta u którego
się zaopatruje (tj.: dowód zakupu oleju opałowego).
12. Faktury VAT będą wystawiane na podstawie dowodów dostawy (WZ).
13. Przy każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania Wykonawca obowiązany jest do podania aktualnej ceny netto zakupu u producenta 1 litra oleju opałowego lekkiego, która ma być zgodna z aktualnym komunikatem producenta oleju opałowego zamieszczonym na stronie internetowej w dniu zgłoszenia dostawy, który ma być dołączony do faktur VAT wraz
ze świadectwem jakości dostarczonego oleju opałowego.
14. Wykonawca dostawy do każdej faktury dołączy:
a) wykaz zawierający następujące informacje:
- miejsce i datę zakupu
- ilość pobranego oleju opałowego
- potwierdzenie ceny dnia
- nazwisko pobierającego olej opałowy
b) kserokopię certyfikatu/świadectwa jakości dostarczonego oleju opałowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
c) informacje producenta (komunikat) o aktualnej cenie 1 litra oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
15. Każdorazowo w rozliczeniu należy podać ilość oleju obserwowaną podczas napełniania zbiornika na urządzeniu pomiarowym, a nie przeliczoną na temperaturę 15°C.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY.

Nie dotyczyZłóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się