Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

» Opis zapytania

1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy oraz Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej na działce nr 90 w Ligocie gmina Raszków przy ulicy Krotoszyńskiej 2
Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia:
• wykonanie izolacji termicznej i tynku na elewacji budynku,
• wykonanie elementów i konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku (wejście na salę, wejście do części OSP)
• wykonanie odjazdu i schodów zewnętrznych,
• rozebranie i wykonanie nowego pokrycia dachu płaskiego (nad częścią dwukondygnacyjną) wraz z izolacją termiczną i odbudową attyki,
• roboty wykończeniowe zaplecza kuchni pomieszczenia 1.14 -1.18 wraz z instalacjami i armaturą,
• montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej części kuchennej,
• zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pom. 1.08 a 1.10 wraz z wykończeniem,
• wybudowanie ściany pomiędzy pom. 1.01 a 1.10 wraz z wykończeniem,
• ułożenie płytek na posadzce i wykonanie cokołu w pom. 1.01,
• zamontowanie drzwi PCV o klasie EIS60 pomiędzy 1.01 a 1.02,
• dostawa i montaż wraz z uruchomieniem zasobnika ciepłej wody użytkowej w pom. 1,08.
Zamówienie nie obejmuje robót wykończeniowych w pomieszczeniach dotychczas wyremontowanych tj. 1.02-1.06, 1.09-1.12, 1.19-1.26 oraz pomieszczeń wyłączonych z zakresu 1.07-1.08 i 1.27, a także pomieszczeń na 1 piętrze z uwzględnieniem ww. elementów.
Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy w celu określenia zakresu robót.
1.1.Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej zawierającej:
1) projekt budowlany
- branży architektoniczno – budowlanej
- branży elektrycznej
- branży sanitarnej
2) przedmiar robót
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. UWAGA:
Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie SIWZ, projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp. pod warunkiem, że zagwarantuje one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.266 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
1.3.Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz.701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
1.5.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 3-lata, licząc od terminu odbioru końcowego.
Rękojmia za wady i gwarancja jakości
a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia.
b) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie okresu oznaczonego w ofercie, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag.
c) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru.
d) Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.
e)Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady o wykonywanie obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi.
f)Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 32
Raszków 63-440
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Raszków
Rynek 32
Raszków 63-440
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się