„REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA”

» Opis zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 214 000 euro.
I. Zakres prac i obowiązków związanych z należytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza polegające na wykonaniu lub montażu oznakowania i urządzeń brd w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a w szczególności:
1. Utrzymanie oznakowania pionowego obejmujące:
a) ustawianie słupków lub konstrukcji do znaków drogowych,
b) przymocowanie tablic znaków drogowych, tablic z informacją uliczną i tabliczek referencyjnych,
c) demontaż uszkodzonego, zniszczonego lub zbędnego oznakowania,
d) umieszczenie tablic i innych urządzeń z zakresu informacji miejskiej.
2. Utrzymanie oznakowania poziomego obejmujące:
a) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych,
b) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych,
c) malowanie linii na przejściach dla pieszych,
d) malowanie strzałek i innych symboli,
e) malowanie powierzchni wyłączonych z ruchu.
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące montaż nowych elementów:
a) urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów:
- balustrad i poręczy,
- barieroporęczy,
- ogrodzeń segmentowych lub łańcuchowych,
- słupków blokujących.
b) barier sprężystych,
- montaż progów podrzutowych,
- montaż progów zwalniających:
-- listwowych,
-- płytowych,
-- wyspowych.
c) punktowych elementów odblaskowych — „kocie oczka",
d) wysepek i azyli dla pieszych,
e) znaków poziomych z tworzywa termoplastycznego,
f) drogowych barier ochronnych:
- skrajnych,
- dzielących,
- osłonowych.
g) luster drogowych,
h) osłon przeciwolśnieniowych,
i) znaków wskazujących pikietaż drogi,
j) tablic kierujących,
k) słupków przeszkodowych,
l) wykonywanie urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym obejmujące:
a) montaż zapór drogowych,
b) montaż tablic kierujących,
c) montaż tablic uchylnych z elementami odblaskowymi,
d) montaż separatorów ruchu,
e) wykonywanie urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Sporządzanie projektów organizacji ruchu:
a) stałej,
b) czasowej.

6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) czyszczenia oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekranów akustycznych w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku,
b) prowadzenia magazynu zdemontowanego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla wszelkich zdemontowanych elementów powołana zostanie komisja przez Zamawiającego w skład której będą wchodzić 2 osoby ze strony Zamawiającego i 1 osoba ze strony Wykonawcy, która zakwalifikuje te urządzenia do powtórnego zamontowania.
c) utylizacji zdemontowanego oznakowania drogowego (po zakwalifikowaniu przez Zamawiającego) oraz dokonanie rozliczeń z Zamawiającym za uzyskane z tego tytułu dochody zgodnie z Poleceniem Służbowym nr WAP.II-0158-B-15/08 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.05.2008r. ws. odzysku elementów budowlanych drogowych w aspekcie ich wykorzystania do celów czynów społecznych oraz do realizacji niektórych inwestycji stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 20 czerwca 1999 Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., Poz.784)
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.)
5. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)

III. Gwarancja i rękojmia
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości, na okres zgodny z deklaracją ofertową, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zlecenia.
2. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres zgodny z okresem trwania gwarancji jakości.

IV. Rozwiązania równoważne
1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.
2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.
3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).

V. Personel obcojęzyczny
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

VI. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)
2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 10 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

VII. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
Mając na względzie fakt, iż usługa w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się