Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol i odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Koniecpol i odwozie do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach szkolnych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021r., z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej. Zakres zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
1) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 1 w Koniecpolu oraz odwóz do miejsca zamieszkania, obejmujący dzieci i młodzież szkolną z następujących miejscowości: Stanisławice – 3 uczniów; Okołowice – 7 uczniów (w tym 1 do Przedszkola); Łabędź – 4 uczniów; Radoszewnica - 34 uczniów (w tym 5 do Przedszkola); Luborcza - 15 uczniów (w tym 5 do Przedszkola); Stary Koniecpol – 49 uczniów (w tym 18 do Przedszkola); Zagacie – 5 uczniów (w tym 1 do Przedszkola); Wąsosz – 4 uczniów; Kuźnica Wąsowska – 5 uczniów (w tym 3 do Przedszkola); Łysaków – 6 uczniów (w tym 2 do Przedszkola); Teodorów – 5 uczniów; Aleksandrów - 2 uczniów (w tym 1 do Przedszkola); Michałów – 2 uczniów (w tym 1 do Przedszkola); Przedmieście Przysieka – 11 uczniów (w tym 4 do Przedszkola); Koniecpol, ul. Kościuszki – 7 uczniów; Koniecpol, ul. Armii Krajowej – 3 uczniów (w tym 2 do Przedszkola); Koniecpol, ul. Przedmieście Magdasz - 9 uczniów (w tym 3 do Przedszkola), Koniecpol, ul. Klonowa – 11 uczniów.. Łączna ilość uczniów objętych dowozem 182 uczniów.
2) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu oraz odwóz do miejsca zamieszkania obejmujący dzieci i młodzież szkolną z następujących miejscowości: Załęże – 4 uczniów; Kuźnica Grodziska – 3 uczniów; Oblasy – 1 uczeń; Wólka – 1 uczeń; Pękowiec – 1 uczeń; Okołowice – 1 uczeń; Radoszewnica – 1 uczeń; Teresów – 3 uczniów; Wąsosz – 2 uczniów; Koniecpol, ul. Armii Krajowej – 23 uczniów; Koniecpol, ul. Łąkowa – 2 uczniów; Koniecpol, ul. Wąska – 10 uczniów; Koniecpol, ul. Klonowa – 15 uczniów; Koniecpol, ul. Zielona - 1 uczeń; Koniecpol, ul. Kościuszki – 1 uczeń. Łączna ilość uczniów objętych dowozem – 69 uczniów.
3) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rudnikach i odwóz do miejsca zamieszkania obejmujący uczniów z następujących miejscowości: Załęże – 2 uczniów; Kuźnica Grodziska - 20 uczniów; Oblasy – 15 uczniów; Pękowiec – 3 uczniów. Łączna ilość uczniów objętych dowozem – 40 uczniów.
4) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łysinach i odwóz do miejsca zamieszkania obejmujący dzieci i młodzież szkolną z następujących miejscowości: Okołowice - 18 uczniów; Stanisławice - 6 uczniów; Łabędź - 1 uczeń; Radoszewnica – 3 uczniów. Łączna ilość uczniów objętych dowozem – 28 uczniów.

UWAGA: Szczegółowy wykaz uczniów wsiadających/ wysiadających na poszczególnych przystankach wraz z propozycją tras dowozu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Dzieci i młodzież szkolna muszą być dowożone rano przed rozpoczęciem zajęć w poszczególnych placówkach, lecz nie wcześniej niż na 20 minut przed ich rozpoczęciem.
2) Odwozy dla dzieci młodszych winny być realizowane pomiędzy godz. 12.00 a godz. 13.00. Odwozy dzieci starszych (VII i VIII klasa Szkoły Podstawowej) w godz. 14.00 – 15.00. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania godzin dowozu i odwozu do zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach.
3) Wykonawca zapewni bezpłatny przewóz dla opiekunów dowozu. Wszystkie trasy zaczynają się i kończą przy wyszczególnionych placówkach oświatowych.
4) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach świadczenia przewozów regularnych komunikacji zbiorowej, na podstawie biletów miesięcznych wystawianych dla każdego ucznia. Wykonawca zobowiązany będzie do przejazdu na wyznaczonych trasach w ilości trzech przejazdów (1 dowóz + 2 odwozy), zgodnie z rozkładem jazdy, w godzinach porannych oraz po zakończeniu zajęć w godzinach popołudniowych w poszczególnych placówkach oświatowych. Wartość usługi w poszczególnych miesiącach wyznaczona będzie jako iloczyn ceny biletu miesięcznego i ilości uczniów, dla których te bilety będą wystawione.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi pojazdami odpowiednio oznakowanymi z aktualnymi badaniami technicznymi i utrzymanymi w należytej czystości i porządku zapewniającym bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
6) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrzymywania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych przez Zamawiającego przystankach autobusowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Obowiązek określony w zdaniu pierwszym dotyczy zarówno dowozu jak i odwozów do miejsca zamieszkania. Wykonawca nie może odmówić zatrzymania pojazdu na którymkolwiek z przystanków wyszczególnionych w załączniku nr 3.
7) W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 35 minut.
8) Koszty dojazdu pojazdów z bazy Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi oraz powrót do bazy po zakończeniu tras w danym dniu ponosi Wykonawca.

Czynności na podstawie umowy o pracę:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy, wykonawcy lub podwykonawców, wykonujący wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi czyli kierowców pojazdów.
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu „wykaz pracowników” zatrudnionych przy realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego z podaniem imienia i nazwiska tych osób.
3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich dla osób, o których mowa w pkt 1. Przedkładane kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegają imię i nazwisko pracownika.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 4, potraktowane zostanie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.
6) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że pojazdem kieruje osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę, osoba taka nie będzie mogła kontynuować realizacji usługi, a wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Fakt taki musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. Kara umowna, o której mowa z zdaniu pierwszym może być nakładana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby, w przypadku ponownego stwierdzenia przy następnej kontroli, niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę.
7) Z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców „kierowców pojazdów” na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się