Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj podany jest szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ. Dla pakietu nr 1 Zamawiający zaleca, aby dokonać wizji lokalnej w celu rzetelnego przygotowania oferty. Wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Panem Damianem Iciek, tel.: 603 044 522.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, treść oferty musi być zgodna z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 wyodrębnionych części (pakiety).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety.
Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.
Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące, o ile nie jest to inaczej określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.
Dla pakietu nr 3 i 7 minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Planuje się, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” w ramach projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Św. Floriana 12
Bydgoszcz 85-030
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12
Bydgoszcz 85-030
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się