„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie przy realizacji programu „Bezpieczna droga”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec jako połączenie istniejących chodników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarach robót (zw. łącznie dokumentacją techniczną) stanowiących – załącznik nr 8 do SIWZ.
2.1 Załączony przedmiar robót stanowi podstawę do wyceny robót i sporządzenia kosztorysu ofertowego,
2.2 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu realizacji zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się