Remont odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Kampusu Mundurowego w Kaliszu

» Opis zapytania

Zamówienie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Kampusu Mundurowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w podziale na następujące części:
1. odcinek A – od budynku B-22 do studni usytuowanej w parkingu; wymiana rury kamionkowej Dn 200 na rurę pcv Dn 200; długość ok. 92 mb;
2. odcinek B – od budynku B-23 do budynku B-26: wymiana rury kamionkowej Dn 200 na rurę pcv Dn 200; długość ok. 50 mb; wymiana rury kamionkowej Dn 300 na rurę pcv Dn 315; długość ok. 15 mb; wymiana przykanalików do budynku B-26 z rury kamionkowej Dn 150 na rurę pcv Dn 160; długość ok. 14 mb;
3. odcinek C – od budynku B-18 do budynku B-17: wymiana rury kamionkowej Dn 200 na rurę pcv Dn 200; długość ok. 83 mb; wymiana przykanalików do budynku B-18 z rury kamionkowej Dn 150 na rurę pcv Dn 160; długość ok. 20 mb; wymiana przykanalików do budynku B-17 z rury kamionkowej Dn 150 na rurę pcv Dn 160; długość ok. 20 mb;
4. odcinek D – od budynku B-17 do studni usytuowanej przy kotłowni K; wymiana rury kamionkowej Dn 250 na rurę pcv Dn 250; długość ok. 83 mb;
5. odcinek E – przyłącze do budynku B-29; wymiana rury kamionkowej Dn 150 na rurę pcv Dn 160; długość ok. 28 mb.
Zamówienie będzie zrealizowane na rzecz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Miejsce realizacji zamówienia: Kampus Mundurowy 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, tj. przedmiar robót oraz mapa sytuacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami, w jakich będzie realizowane zamówienie, dokonując wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
Roboty budowlane będą prowadzone w czynnej instalacji kanalizacyjnej.
Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) i zgodnie z Prawem budowlanym oraz z aktualną wiedzą techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi wykonawca. Ponadto w przypadku podlegających utylizacji odpadów wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wiśniowa 50
Warszawa 02-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie
Wiśniowa 50
Warszawa 02-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się