Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie od skrzyżowania z DW 554 w miejscowości Cielęta do końca obszaru zabudowanego w miejscowości Jastrzębie, dł. odcinka 5,218 km.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo – rowerowej, chodników, miejsc postojowych oraz odwodnienia drogowego. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem materiału na plac składowy Zamawiającego,
- Rozebranie istniejących chodników (nawierzchni, krawężników, obrzeży, ław),
- Rozebranie przepustów rurowych,
- Rozebranie ogrodzeń,
- Wywóz gruzu z rozbiórek,
- Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z zestawieniem znajdującym się w projekcie wykonawczym,
- Karczowaniu pni wraz z całkowitą zaprawą dołów,
- Roboty ziemne: wykonanie nasypów pod ścieżkę rowerową,
- Korytowanie pod poszerzenie jezdni,
- Korytowanie pod konstrukcję zjazdów, chodników i ścieżki pieszo-rowerowej,
- Korytowanie pod pobocza umocnione,
- Częściowe zasypanie i wykonanie nowych rowów przydrożnych,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowe Świerczyny i Jastrzębie,
- Ustawienie krawężników drogowych, krawężników wtopionych, oporników, ścieków przykrawężnikowych i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
- Ustawienie murków oporowych L-kształtnych,
- Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami,
- Wykonanie azyli w celu odgięcia toru jazdy przed wjazdem do obszaru zabudowanego miejscowości Nowe Świerczyny oraz Jastrzębie,
- Ułożenie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu jezdni oraz na ścieżce pieszo-rowerowej, chodnikach, miejscach postojowych i zatoce autobusowej,
- Ułożenie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,
- Ułożenie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, zatoki autobusowej i chodników z kostki betonowej,
- Ułożenie warstw bitumicznych na konstrukcji zjazdów bitumicznych,
- Ułożenie warstw bitumicznych (w/wa profilowa, wiążąca, ścieralna) wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej, wstępnie przesączonej asfaltem, na konstrukcji jezdni,
- Ścinkę poboczy na głębokość 10 cm wraz załadunkiem i wywozem materiału ziemnego poza teren budowy,
- Wykonanie ścieków trójkątnych oraz półokrągłych z prefabrykatów betonowych,
- Wbudowanie kruszywa łamanego jako nawierzchnię umocnionego pobocza,
- Ustawienie oświetlenia hybrydowego (panel solarny+turbina wiatrowa) z oprawami typu LED;
- Wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- Wykonanie nowego oznakowania pionowego,
- Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: barier ochronnych U-12a, barier stalowych SP-05 oraz płyt ryflowanych przy przejściach dla pieszych,
- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych,
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, i gazowych
- Wykonanie robót porządkowych terenów zielonych, humusowanie skarp z obsianiem trawą,
- Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupach stalowych wraz z bramą.

Ilości robót zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.

3. Materiały rozbiórkowe:

1) W zakres robót wchodzi ścinka drzew, mechaniczne karczowaniem pni w raz z całkowitą zaprawą dołów i uporządkowaniem terenu po wycince, w związku z tym:
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;
- Fizycznego usunięcia drzew należy dokonać przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, z odpowiednim oznakowaniem drogi oraz z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa, których niezachowanie obciąża Wykonawcę;
- Uzyskane z wycinki drewno stanowi własność Zamawiającego;
- Transport drewna z terenu budowy zorganizuje Zamawiający.

2) Wszystkie materiały z rozbiórki m. in. frezowina, kostka betonowa, gruz z kostki, krawężników, obrzeży, beton z podbudowy stanowią własność Zamawiającego, w związku z tym:
- Materiał z rozbiórki należy dostarczyć za pokwitowaniem ilości i asortymentu na plac składowy do Zamawiającego tj. baza ZDP, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica. W przypadku kostki betonowej nadającej się do ponownego użycia materiał należy spaletować i zabezpieczyć przed rozkompletowaniem z palety.
- Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów ponosi Wykonawca i należy uwzględnić je w ofercie.

4. Podstawowe parametry techniczne elementów drogi po wykonaniu rozbudowy:

- długość przebudowywanego odcinka - 5,218 km
- kategoria drogi - powiatowa
- klasa techniczna drogi - "Z" zbiorcza
- prędkość projektowa - 50 km/h
- kategoria ruchu - KR3
- przekrój jezdni - 2x1
- szerokość jezdni - 2*3,0m= 6,0 m
- szerokość pobocza - 1,0m
- chodniki - szerokość 2,0 m
- zatoka autobusowa - szerokość 3,0 m
- ścieżka pieszo-rowerowa - szerokość 2,5 - 3,0 m
- wyspa dzieląca tor jazdy - dla uspokojenia ruchu na wjeździe do m. Nowe Świerczyny o szer. 2 m
- odwodnienie korony drogi - rowy przydrożne o przekroju trapezowym, na odcinkach zabudowanych kanalizacja deszczowa
- oświetlenie: lampy typu LED zasilane panelem fotowoltaicznym + turbina wiatrowa - budowa w strefie przejść dla pieszych

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary poszczególnych robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiary robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny).

6. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania.

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy pzp).

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących budową i osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarach robót.

9. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 60 miesięcy.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SIWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Karbowo ul. Wczasowa 46
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Karbowo ul. Wczasowa 46
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się