Usługi introligatorskie – oprawa (naprawa) książek i czasopism dla Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi introligatorskie oprawy (naprawy) książek i czasopism dla Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Wykaz Bibliotek wraz z adresami i wskazaniem osób do kontaktu zawiera załącznik nr 5 do wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Zakres zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, tj. odbiór książek lub czasopism przeznaczonych do oprawy z miejsca wskazanego w zleceniu, dostarczenie ich do Wykonawcy oraz zwrot oprawionych materiałów na miejsce wskazane w zleceniu. Wykonawca zapewni również pakowanie, załadunek, rozładunek i rozpakowanie. Transport będzie realizowany w terminach ustalonych z Zamawiającym, na adres wskazany w zleceniu.
3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- załącznik nr 3 – Wzór umowy.
4) Wymagany minimalny okres gwarancji: 18 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert „okres gwarancji” za zaoferowanie gwarancji na okres dłuższy niż 18 m-cy, na zasadach określonych w rozdz. XI ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ.
5) Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia od daty zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do momentu wykorzystania wartości umowy (wartością umowy będzie ilości środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Przedmiot umowy będzie realizowany według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez Zamawiającego zleceń.
6) Termin realizacji zleceń będzie ustalony każdorazowo przez Strony, z zastrzeżeniem, iż:
a) oprawa partii książek i czasopism (o objętości maksymalnie 350 woluminów) winna trwać nie dłużej niż 30 dni od daty przekazania książek lub czasopism do oprawy;
b) na żądanie Zamawiającego - mniejsze partie (tzn. o objętości do 50 woluminów) winny być oprawione w ciągu 14 dni od daty przekazania książek lub czasopism do oprawy.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert „termin realizacji zleceń mniejszej partii woluminów o objętości do 50 woluminów” za zrealizowanie zlecenia oprawy partii książek i czasopism (o objętości do 50 szt. woluminów) w terminie krótszym niż 14 dni, na zasadach określonych w rozdz. XI ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się