Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Pile

» Opis zapytania

Sprzedawca musi posiadać obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego. Dostawa energii elektrycznej będąca przedmiotem niniejszego postępowania nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Przedmiot zamówienia w okresie realizacji obejmuje dostawę energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi parametrami jakościowymi energii elektrycznej ustalonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii elektrycznej. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii elektrycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się