Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy.
W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
1) remont nawierzchni,
2) przebudowę odwodnienia o długości 100 mb wraz z systemem rozsączającym.
2.3. Zakres robót obejmuje:
1) rozebranie mechaniczne ok. 1 142,00 m2 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – frez,
2) rozebranie ok. 636,00 m2 nawierzchni z brukowca,
3) rozebranie ok. 1 780,00 m2 podbudowy z kruszywa,
4) roboty ziemne,
5) wykonanie ok. 2 400,00 m2 podbudowy pod jezdnie, zjazdy i skrzyżowanie wyniesione,
6) wykonanie ok. 2 400,00 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2,
7) wykonanie ok. 540,00 m ścieków ulicznych płaskich m2,
8) wykonanie ok. 665,00 m krawężników i oporników betonowych na podsypce cementowo piaskowej rurociągu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,
PP I PE - ok. 300,00 m,
9) regulacja 44 szt. studzienek i zasuw,
10) budowa drenażu rozsączającego skrzynkowego,
11) roboty wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania pozyskanego materiału - destruktu z pozycji 1 do zagospodarowania przez Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca cały destruk przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
2.5 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ,
2. „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ,
3. Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się