ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU STAW BRODOWSKI W SZCZECINIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw na terenie parku Staw Brodowski
w Szczecinie.
CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia, opisanego
w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również
m. in. do:
1) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,
2) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia szkód powstałych podczas wykonywania prac,
3) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,
4) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim).
5. Zamawiający zobowiązany będzie:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym
niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru należycie wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
7. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyższe zapisy należy stosować odpowiednio.
3) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania robót objętych umową,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
f) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,
g) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
h) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej,
i) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy.
5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone
za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż
0,5 wartości umowy, z tym, że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.
6) Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ppkt 4 niniejszego punktu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
7) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
9) Niezależnie od postanowień zawartych w ppkt 3 i 4 niniejszego punktu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej
5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie
za nienależyte wykonanie umowy.
10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).
8. Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy,
b) siły wyższej, klęski żywiołowej,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, zamiennego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
B. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej.
c) zaniechania realizacji części prac.
Zmiana w ww. lit. B może być powiązana w szczególności ze zmianą
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
C. powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D. powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej, w szczególności:
1a. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
1b. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujących niemożnością należytego zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,
1c. jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
1d. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
1e. w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji materiału).
Każda ze wskazanych w ww. lit. D zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
2a. stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2b. koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – średnie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) – średni wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzień sporządzania kosztorysu,
2d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.
2e. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
E. zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
F. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie
z SIWZ,
G. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie
to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania,
H. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ.
3) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a) opis zmiany i jej charakter,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
4) Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną,
w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
6) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w umowie. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych
w niniejszym pkt.
9. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną, musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 4 - 5 do SIWZ.
W takiej sytuacji, w ofercie należy podać opis produktu równoważnego.
10. Zatrudnienie:
1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia;
2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1;
4) wymagania określone w ppkt. 1 – 4 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się