Świadczenie usługi regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym autobusami na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym
na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka oraz przyległych miejscowości, tj.:
- Linia A-35 km, (łącznie trasa – powrót), 7 kursów w dni powszednie, 3 w soboty, 0 w niedziele,
- Linia B-14 km, (łącznie trasa – powrót), 6 kursów w dni powszednie, 0 w soboty, 0 w niedziele.
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub likwidacji linii w trakcie realizacji.
3 W każde święto występujące w okresie obowiązywania umowy i przypadające w innym dniu niż niedziela obowiązuje sobotni rozkład jazdy.
4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik nr 1 do SIWZ, dalej w treści jako: ,,OPZ’’.
5 Wymagania dotyczące stosunku pracy
1) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących pracę polegającą na kierowaniu pojazdami przeznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowcami).
2) Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż przed zawarciem umowy z Zamawiającym przekazał Zamawiającemu:
a) wykaz osób skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia zarówno w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym przy czym na każde ewentualne żądanie Zamawiającego
(w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze),
b) dowody (do wglądu) potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo
c) oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób
na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców;
4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę
o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę;
5) Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia obowiązku określonego
w ust. 5 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się