Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego w SPZZOZ w Wyszkowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego dla potrzeb karetek pogotowia, samochodu dostawczego i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy
w przewidywanej liczbie około 50.000 litrów oleju napędowego.
2. Paliwo musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, musi być dopuszczone do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i posiadać certyfikat jakości dla każdej dostawy.
3. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015. 1680 ze zm.).
4. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. 2014. 1853 ze zm.).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej lub większej ilości paliwa, niż zadeklarowana w pkt. 1 powyżej, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane przepisami uprawnienia, atesty, urządzenia itp. do realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się