wykonanie remontu 44 lokali z najmem socjalnym wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 7 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 44 lokali z najmem socjalnym znajdujących się w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Podstawowy zakres i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie lokalu o powierzchni użytkowej (podłogi) do 20 m2, do 30 m2, do 40 m2 i powyżej 40 m2 oraz zapisy umowy i STWiOR. Zakres remontu lokalu z najmem socjalnym może ulec zmianie o roboty zaniechane i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/).


Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń tymczasowych o powierzchni i ilościach:

część 1:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 2
20,01 - 30 2
30,01 - 40 2
powyżej 40 1


część 2:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 2
20,01 - 30 2
30,01 - 40 1
powyżej 40 2

część 3:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 2
20,01 - 30 2
30,01 - 40 1
powyżej 40 1


część 4:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 2
20,01 - 30 2
30,01 - 40 1
powyżej 40 1

część 5:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 2
20,01 - 30 1
30,01 - 40 2
powyżej 40 1

część 6:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 1
20,01 - 30 2
30,01 - 40 2
powyżej 40 1

część 7:

powierzchnia lokalu (m2) ilość lokali (szt.)
do 20 1
20,01 - 30 2
30,01 - 40 2
powyżej 40 1


W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z:
- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.
Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego;
b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu;
d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);
e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się