Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego realizowanego przezPowiat Hajnowski. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją przedmiotowej inwestycji, tj. zapewni nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach określonych w ramach zadania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”
3. W ramach zadania nadzór obejmuje:
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego- Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nadzór pełniony będzie nad robotami budowlanymi pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją, która określa zakres i sposób wykonania robót, stanowiącą załącznik Nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zadania obejmuje:
1) przebudowę pomieszczeń na parterze w części mieszkalnej w dostosowaniu do nowych potrzeb dla potencjalnych mieszkańców – uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce
2) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
3) wykonanie docieplenia stropu
4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
5) wykonanie nowych podłoży i posadzek
6) wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę
7) przebudowę instalacji wewnętrznych
8) utwardzenie istniejącego dojazdu wewnętrznego oraz budowa miejsc postojowych
4. Zamówienie jest współfinansowane w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja

5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów poszczególnych branż, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania i obejmuje w szczególności:
a) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
b) analizę merytoryczną dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności zawartej w niej dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający
c) kontrolę obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów, kolejności robót, zastosowanych materiałów rozwiązań technicznych, a także inspekcji terenu budowy.
d) zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i propozycja sposobów ich rozwiązania
e) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania oraz kontrola nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i Specyfikacji Technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ
f) prowadzenie stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową
g) nadzorowanie wykonywania robót zamiennych i dodatkowych
h) wydawanie poleceń Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości
i) działanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym lub osobą upoważnioną, którą wskaże Zamawiający i Wykonawca robót budowlanych
j) świadczenie usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką zawodową i doświadczeniem
k) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji
l) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań ochronnych przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych
m) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy
n) identyfikowanie, możliwości powstania ryzyka potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót budowlanych oraz stron trzecich oraz poinformowanie o tym Zamawiającego, wskazując sposoby zapobiegania tym roszczeniom.
o) informowanie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót budowlanych, a także rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy.
p) wydawanie poleceń sporządzania przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskania akceptacji projektanta dla tych rozwiązań.
q) udzielanie wsparcia Zamawiającemu w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami robót budowlanych dotyczący realizacji zadania, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu
r) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską
s) czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska
t) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna bądź niedbała w swojej pracy
u) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego
v) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych
w) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót oraz usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wymagających również odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową
x) żądanie od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne
y) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania
z) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej
aa) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych
bb) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami zamawiającego
cc) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi
dd) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych
ee) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie
ff) udzielanie Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania
gg) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych
hh) ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót
ii) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.
7. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym:
a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
b) pobyty będą odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branży w okresie prowadzenia robót tej branży;
8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski.
9. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
10. Wykonawca niniejszego zamówienia na 7 dni przed odbiorem ostatecznym sporządzi i przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej „Raport końcowy” z realizacji zamówienia.
11. Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia, przygotuje (o ile to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) „Raport problemowy” informujący o problemach jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót; taki raport będzie wymagany, w przypadku wystąpienia poważne zmian w dokumentacji projektowej lub przy kwestiach spornych oraz przedstawi go Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się