Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej
w Tymienicy oraz zapewnienie opieki w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2. Przewidywana liczba dzieci szkolnych, dla których należy wykonać usługę w roku szkolnym:
- 2020/2021 – do PSP w Chotczy – 123 osoby i do SP w Tymienicy – 3 osób
- 2021/2022 – do PSP w Chotczy – 116 osoby i do SP w Tymienicy – 3 osób
- 2022/2023 – do PSP w Chotczy – 112 osób i do SP w Tymienicy – 1 osób
3. Trasy przejazdu autobusów, dla których należy wykonać usługę:
- Wola Solecka – Kolonia Wola Solecka – Baranów – Białobrzegi – Jarentowskie Pole
– Górki – Chotcza Dolna – Gniazdków – Chotcza–Józefów (długość trasy ok. 25 km),
- Niemieryczów – Tymienica (długość trasy ok. 2,5 km),
- Karolów – Siekierka – Tymienica – Zajączków - Tymienica (długość trasy ok.14 km),
- Karolów – Tymienica – Siekierka – Tymienica – Zajączków - Tymienica – Niemieryczów – Gustawów – Kijanka – Chotcza-Józefów (długość trasy ok. 20 km).
4. Dzieci dowożone mają być do PSP w Chotczy na godz. 750, natomiast do SP
w Tymienicy na godz. 810.
5. Rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 700.
6. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
7. Odwożenie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół, dokładna ilość uczniów podana przez dyrektorów szkół.
8. Opieka organizowana i zapewniona przez Wykonawcę nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087.) i innych przepisach związanych
z przewozem osób, o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.).
10. Przewóz dzieci po zakończonych zajęciach szkolnych odbywać się będzie w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół.
11. Dowóz dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół.
12. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny (wyposażony w urządzenie do dezynfekcji rąk).
13. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem własnych pojazdów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia podatku od środków transportu.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów.
W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
16. Wykonawca zobowiązany będzie również do uruchomienia linii przewozu dzieci do szkół ponadpodstawowych znajdujących się w Lipsku oraz Zwoleniu w ramach wykupu biletów miesięcznych przez zainteresowanych uczniów.
17. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych
w poszczególnych latach szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) ,
z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na wymienionych trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chotcza-Józefów 60
Chotcza 27-312
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Chotczy
Chotcza-Józefów 60
Chotcza 27-312
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się