Dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, z podziałem na zadania:
Zadanie 1: urządzenia warsztatowe;
Zadanie 2: silniki prądu;
Zadanie 3: narzędzia warsztatowe;
Zadanie 4: spawarka, zgrzewarka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie zadania 1, 2, 3, 4.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Dostarczane urządzenia winny:
 być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych,
 być dostarczone na koszt Wykonawcy pod wskazany adres określony przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
43800000-1 Urządzenia warsztatowe
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wyczółkowskiego
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Rycki
ul. Wyczółkowskiego
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się