Budowa studni zaworowej do dz. nr ew. 1071 w Celestynowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 szt. studni zaworowej typu „Z” Ø 730 mm, H=2200 mm z zaworem opróżniającym Roediger 3” na terenie nieruchomości ozn. dz. nr ew. 1071 w Celestynowie wraz z włączeniem do istniejącej sieci.
2. Zakres robót:
1) montaż studni zaworowej,
2) włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacji podciśnieniowej PE Ø 90 mm, napowietrzenie studni przewodem PE Ø 25 mm doprowadzone do granicy działki ze spadkiem w kierunku studni zaworowej i zakończone kominkiem napowietrzającym,
3) dokonanie włączenia przyłącza kanalizacyjnego do komory zaworowej za pomocą uszczelki „in-situ” Ø 160 mm,
4) montaż trójnika PVC Ø 160/110/160 mm zakończonego korkiem PVC Ø 160 mm za miejscem włączenia przyłącza,
5) wykonanie odpowietrzenie komory ściekowej z rury PVC Ø 110 mm zakończone kominkiem napowietrzającym. Odpowietrzenie zlokalizowane przy granicy działki.
3. Próba szczelności i odbiór robót. Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów z wyłączeniem miejsc połączeń, należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1.0 MPa przez okres 0,5 godziny zgodnie z normą PN- B- 10725:1997. Próbę szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci Gospodarki Komunalnej.
4. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normą PN- B-10736:1999. Roboty montażowe prowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725.
5. Podczas wykonawstwa studni zaworowej należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień przystąpienia do robót.
6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych. Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządcy nieruchomością (jeżeli istnieje taka konieczność),
2) opracowania projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem administracyjnym oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót (jeżeli istnieje taka konieczność),
3) uzyskania zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),
4) uzgodnienia warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),
5) uzyskania projektu czasowej organizacji ruchu od zarządcy drogi i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
6) ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
7) poniesienia kosztów przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego lub innego uzgodnionego z zarządcą drogi.
7. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
9. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić pracownika Zamawiającego.
10. Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi zostać wygrodzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
11. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.
12. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
13. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
14. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
15. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy robotach budowlanych i prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
16. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
17. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.
18. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm).
19. Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
20. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy polisa ulegnie przedawnieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu obowiązywania polisy do końca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentu poświadczającego, że Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na następny okres.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
1) organizacji i wykonywania prac,
2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
3) ochrony środowiska,
4) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
7) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
22. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, technologią, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa.
23. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej z naniesionymi zmianami.
24. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z Prawem Budowlanym, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego musi zawierać, co najmniej:
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (2 egzemplarze),
2) atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań,
3) protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego,
4) wypełnioną oraz zatwierdzoną kartę przebiegu robót,
25. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne, ważne, uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
26. Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm ) osób wykonujących roboty budowlane i ziemne związane z budową studni zaworowej zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wyłączeniem z tego obowiązku czynności nadzoru nad prowadzonymi robotami związanymi z budową przez kierownika robót;
Powyższe nie dotyczy osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia w okresach o nasilonej ilości prac – nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy.
2) Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.
3) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 1.
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1781 z późn. zm) - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
27. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
28. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej przyznanej przez Gminę Celestynów.
29. W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 08:15


» Lokalizacja

ul. Regucka 5
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się