Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28, 30, 32 i 32 A

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla każdego budynku osobno, uzyskanie uzgodnień
(w tym z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dla budynku Sieradzka 26, 28 i 30) i decyzji administracyjnych uprawniających do wykonania robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót rozbiórkowych, budowlano – montażowych i termomodernizacyjnych.
2. Zadanie podzielone jest na części.
1) Część 1 – „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26 i 28”;
2) Część 2 – „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 30, 32 i 32 a”.
3. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków własnych Miasta Zduńska Wola.
4. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w cyklu trzyletnim tj. na lata 2020 – 2022.
Przy planowaniu środków na finansowanie przedsięwzięcia, został przyjęty przez Zamawiającego następujący schemat:
- w 2020 roku opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych i rozbiórkowych;
- w latach 2021 – 2022 przeprowadzenie robót budowlanych i odbiory końcowe.
Przy sporządzaniu oferty cenowej do przetargu należy mieć na uwadze, że prace związane z likwidacją pieców i prace instalacyjne (c.w.u., c.o., z.w. logotermy) muszą być wykonane w jednym roku kalendarzowym przy współpracy z Miejskimi Sieciami Cieplnymi Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, które będą wykonywać przyłącze cieplne i montować urządzenia węzła cieplnego w budynkach.
5. Budynki nr 26, 28 i 30 są włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków i podlegają uzgodnieniom Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zamawiający posiada wytyczne od Konserwatora zamieszczone w Programach Funkcjonalno - Użytkowych. Wszystkie budynki położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji i wykonania na jej podstawie robót budowlanych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla każdego obiektu oraz wzór umowy, będące załącznikiem do SIWZ. Przed wykonaniem dokumentacji należy opracować koncepcje zagospodarowania terenu. Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca musi współpracować z Zamawiającym Miastem Zduńska Wola oraz Zarządcą budynków TBS Złotnicki Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
7. W ramach zamówienia należy wykonać dla każdego obiektu osobno:
1) Dokumentację projektową i kosztorysową, w tym:
a) projekt rozbiórki garaży, budynków gospodarczych,
b) projekt zagospodarowania terenu i wiat śmietnikowych,
c) projekt przyłącza wodociągowego,
d) projekt budowlano – wykonawczy na kompleksową termomodernizację, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, rozbiórkę pieców węglowych z naprawą miejsc po piecach, remont elewacji frontowej i balkonów, remont dachów w tym wymianę belek konstrukcji dachu (jeśli zajdzie taka potrzeba), wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, kominy wentylacyjne (w tym adaptacja kominów dymowych na wentylacyjne), docieplenie stropu na poddaszu, izolacja ścian fundamentowych poziome i pionowe,
e) projekt budowlano – wykonawczy instalacji c.o., c.w.u., z.w., instalacji elektrycznej i oświetlenia klatek schodowych, instalacji odgromowej,
f) projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz roboty związane z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania terenu (na czas budowy) – ulica Sieradzka jest ulicą powiatową, przed wykonywaniem robót od strony ulicy Sieradzkiej wymagane jest zgłoszenie tych prac do zarządcy drogi i uzyskanie zgody na zajęcie chodnika (Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, tel. 43 824 42 38).
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) przedmiary robót i kosztorysy z podziałem na poszczególne branże,
i) uzyskanie niezbędnych warunków technicznych,
j) wersja elektroniczna dokumentacji,
2) Przyłącze cieplne i wyposażenie techniczne węzła cieplnego leżą po stronie Zamawiającego – realizowane przez Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Wykonawca ma obowiązek udostępnić pomieszczenie węzła w celu doprowadzenia przyłącza wysokoparametrowego oraz zainstalowania urządzenia węzła w pomieszczeniu.
3) Roboty obejmujące:
a) roboty związane z zagospodarowaniem podwórza, w tym rozbiórki garaży, budynków gospodarczych, utwardzenie terenu, wiaty śmietnikowe, przyłącze wodociągowe,
b) kompleksową termomodernizację obiektu – docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką - mokrą, stropu oraz dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz naprawy, malowanie elewacji frontowej i balkonów, izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych, instalację odgromową, kominy wentylacyjne, adaptację kominów dymowych na wentylacyjne;
c) budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu – każda logoterma wyposażona w licznik ciepła Qn-0,6 m3 /h (pomiar ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody), oraz w wodomierz skrzydełkowy Qn-1,5 m3 /h (pomiar zużycia wody dla poszczególnych lokatorów), konsolę mocującą oraz układ przyłączy z zaworami odcinającymi.
Przez przystąpieniem do budowy nowej instalacji c.o. należy zdemontować całość instalacji grzewczych
w poszczególnych lokalach użytkowych i mieszkalnych. Należy zdemontować wszystkie piece służące do ogrzewania pomieszczeń, oczyścić pomieszczenia z gruzu i wywieźć, zutylizować gruz i sprzęt z rozbiórki. Miejsca po rozbiórce pieców doprowadzić do stanu używalności poprzez naprawę podłóg i ścian w podstawowym zakresie – tj. wylewka posadzkowa, uzupełnienie tynków, zamurowanie otworów włączeniowych w przewody kominowe.
d) budowę instalacji elektrycznej wewnętrznej – zasilanie logoterm, modernizacja oświetlenia klatek schodowych;
e) przygotowanie pomieszczenia na usytuowanie węzła cieplnego, w tym doprowadzenie instalacji wody zimnej, instalacji elektrycznej oraz montaż zbiornika buforowego.
8. Prawidłowe zabezpieczenie terenu robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie roboty będą wykonywane
w zamieszkałych budynkach. Lokatorzy muszą być powiadomieni o zakresie przeprowadzanych prac i mają obowiązek udostępnienia wszystkich pomieszczeń w celu przeprowadzenia robót budowlanych. Po stronie Wykonawcy jest uzgadnianie terminów przeprowadzenia poszczególnych prac z najemcami.
9. Materiały z rozbiórki - gruz z rozbiórek, śmieci i odpady budowlane należy wywieźć i zutylizować. Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za utylizację odpadów, natomiast dokumenty potwierdzające utylizację muszą być dołączone do dokumentacji odbiorowej zadania.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w Studium Wykonalności, w Programach Funkcjonalno – Użytkowych oraz we wzorze umowy.
Użyte materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania w budynkach mieszkalnych. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
1) PFU i opracowanej na ich podstawie dokumentacji projektowej,
2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3) obowiązujących normach i warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
z uwzględnieniem poniższych warunków:
- przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane materiały budowlane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych Programach Funkcjonalno-Użytkowych - przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania
w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.
11. Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego.
12. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
13. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak informacji o zamiarze powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom jest równoznaczny z samodzielną realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia które im zostały powierzone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
14. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem zamówienia, tj.:
a) roboty termomodernizacyjne,
b) roboty instalacyjne w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i instalacji elektrycznej,
o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się