Dostawa pieczywa do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pieczywa dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku wynikających z działalności placówki w celach edukacyjnych / /zaopatrzenie kuchni internatu / żywienie zbiorowe /,co stanowi integralną część SIWZ. Dowóz pieczywa odbywa się na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy do wskazanych pomieszczeń magazynowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku, ul. Grajewska 16 A, sukcesywnie zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zamówienia zamawiający będzie składał telefonicznie lub faksem na numer wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą od godziny 7:00 do godziny 8:30 w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla określonej części zamówienia. Zamawiający ustala, że zamówienia dotyczące poniedziałków oraz dni poświątecznych składane będą w piątek lub dzień poprzedzający dzień lub dni świąteczne. W przypadku zamówień składanych w piątek lub w dniu poprzedzającym święto za dzień następny realizacji dostawy uznaje się najbliższy dzień roboczy. Dopuszcza się możliwość realizacji dostaw w terminie nie dłuższym niż 2 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy zamawianego asortymentu tylko w określonych dniach tygodnia. Wykonawca powinien posiadać atesty i pozwolenia potwierdzające, że poprzez dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają one określonym normom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie. Dostarczane produkty muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, opakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. W przypadku produktów z długim terminem ważności Zamawiający przy określonym zamówieniu ma prawo określić minimalny termin przydatności do spożycia. Dostawy pieczywa muszą być realizowane zgodnie z zasadami właściwej i dobrej praktyki higienicznej, dotyczącej głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej i ważnych badań lekarskich kierowcy, daty przydatności do spożycia i temperatury przewozu pieczywa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zbiorowego Wykonawca winien posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. Należność za partię zamówionego i dostarczonego asortymentu będzie płatna na podstawie wystawionej faktury VAT na wskazane konto bankowe przelewem w terminie 7 lub 14 dni. Faktury wystawiane będą na następujące dane: NABYWCA: Powiat Ełcki, ul Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP: 848-18- 27-319; ODBIORCA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku, ul. Grajewska 16A,
19-300 Ełk. Łączne ilości zamawianego pieczywa, które dostarczone będą, w okresie obwiązywania umowy, do Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 i załączniku 5A (wykaz przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy będący załącznikiem do oferty Wykonawcy) są wartościami szacowanymi. W przypadku rozbieżności miedzy zamówieniami planowanymi a faktycznymi Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zamówionych produktów. W przypadku, gdy ilość zamawianych produktów będzie wyższa niż szacowane w SIWZ dostarczane one będą do Zamawiającego po cenach określonych w umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grajewska 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pieczywo

» Dane nabywcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku
Grajewska 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się