Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie Leśnictwa Siedlec

» Opis zapytania

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektu unijnego „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę śródleśnego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Siedlec wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca zobowiązany jest między innymi wykonać/uzyskać: pomiary geodezyjne, badanie geotechniczne podłoża, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego) albo decyzję umarzającą postępowanie w tym zakresie lub pismo o braku konieczności uzyskania DoŚU, dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (o ile będzie wymagane), raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz ze streszczeniem raportu oceny oddziaływania na środowisko w języku nie specjalistycznym (o ile będzie wymagane), załącznik nr 1B zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (o ile będzie wymagane), zał. nr 2 deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (o ile będzie wymagane), decyzja pozwolenie wodnoprawne, decyzja o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o pozwoleniu na budowę. Wskazane powyżej dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych przepisami prawa, które wymagane są do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 1.2 Lokalizacja i ogólna charakterystyka zadania Budowa zbiornika retencyjnego polegać będzie w głównej mierze na odmuleniu całości zbiornika oraz stworzeniu infrastruktury technicznej, której zadaniem będzie retencjonowanie wody. Całość zadania ma funkcjonować z istniejącym systemem rowów. Należy rozwiązać zasilanie zbiornika poprzez wlew samoczynny oraz przewidzieć budowę zastawki na wejściu do zbiornika umożliwiającej okresowe zamknięcie zasilania. Elementem, który powinien być uwzględniony jest naprawa uszkodzonych grobli. Lokalizacja zadania: Leśnictwo Siedlec - oddz. 320 i (powiat Gostyński, gmina Pępowo, nr ewid. działki 50320, obręb ewidencyjny Pępowo).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Drzęczewska 1
Piaski 63-820
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Piaski
ul. Drzęczewska 1
Piaski 63-820
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się