Świadczenie usług przewozu zajętych towarów wraz z usługą załadunku i rozładunku, na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu zajętych towarów wraz z usługą załadunku i rozładunku, na rzecz jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, tj. urzędów skarbowych województwa łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Celno- Skarbowego w Łodzi wraz z delegaturami.
Usługa dotyczy przewozu wszelkich towarów w szczególności towarów wielogabarytowych (przestrzennych), towarów o wysokości ok. 2,0 metrów przewożonych wyłącznie w pozycji pionowej, towarów łatwopsujących, ropopochodnych, oleju opałowego, substancji chemicznych, alkoholu, tytoniu, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, maszyn przemysłowych, wyrobów przemysłu skórzanego, tekstylnego, spożywczego.
Usługa przewozu towarów dotyczy także towarów zatrzymywanych w trakcie działań podejmowanych przez służbę celno- skarbową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2020 r., poz. 859) oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1427).
Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 (pięć) zadań:
1) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru miasta Łódź oraz powiatów: pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i poddębickiego;
2) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: sieradzkiego, łaskiego, wieluńskiego, wieruszowski i zduńsko-wolskiego;
3) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego i rawskiego;
4) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego;
5) usługi transportowe polegające na przewożeniu zajętych towarów z obszaru powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym w pkt 4.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców.
CPV: 60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z transportem zajętych towarów dla Zamawiającego. Powyższy warunek dotyczy całego okresu realizacji zamówienia:
1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wywozem odpadów.
2) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wywozem stałych odpadów komunalnych dla Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,(tj. w szczególności bez: adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, miejsce wykonywania pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wywozem odpadów dla Zamawiającego, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór umowy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się