Dowozy dzieci do szkół w Gminie Kołaczkowo w roku szkolnym 2020-2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo na terenie gm. Kołaczkowo od dnia 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie, w trakcie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). a) Pojazdy wykonujące usługę muszą mieć datę produkcji od 2000 r., posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz aktualny przegląd techniczny.b) Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów.c) Czas dowozu i odwozu uczniów, trasy przejazdu autobusów, jak również liczba uczniów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczniów będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół lub osobami do tego uprawnionymi. Wykonawca w trakcie świadczonej usługi przewozu obowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci. Wykonywanie usługi musi się dokonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie mają zagwarantowaną opiekę, bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. d) Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas przewozów spoczywa na wykonawcy. e)Wykonawca w terminie 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia wykonywania usługi przedstawi zamawiającemu dokładny rozkład jazdy, na podstawie którego zamawiający będzie mógł zaktualizować rozkład załączony do niniejszego przetargu. Aktualizacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – część I i II.
Część I
Dowóz na trasie:Młodziejewice, Kościanki, Gałęzewice, Szamarzewo, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Szamarzewo - Borkowo, Gorazdowo Piaski, Gorazdowo, Żydowo, Gorazdowo Huby, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach – 170 km / tygodniowo.
Odwóz na trasie: Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Gałęzewice, Szamarzewo, Szamarzewo – Borkowo, Gorazdowo Piaski, Gorazdowo, Żydowo, Gorazdowo Huby, Szkoła Podstawowa
w Sokolnikach, Młodziejewice, Kościanki, Gałęzewice, Szamarzewo, Gorazdowo Piaski, Gorazdowo, Żydowo, Gorazdowo Huby, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Młodziejewice, Kościanki, Gałęzewice, Szamarzewo, Gorazdowo, Gorazdowo Huby – 309,5 km / tygodniowo.
Część II
Dowóz na trasie:Zieliniec budka Sokolnicka, Zieliniec świetlica wiejska, Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Łagiewki, Budziłowo, Cieśle Wielkie, Wszembórz, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie
ul. Krakowska 1, Borzykowo, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie ul. Krakowska 1. – 197,5 km / tygodniowo.
Odwóz na trasie: Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie ul. Krakowska 1, Żydowo, Gorazdowo, Borzykowo, Wszembórz, Budziłowo, Łagiewki, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie ul. Krakowska 1, Żydowo, Gorazdowo, Borzykowo, Wszembórz, Budziłowo, Łagiewki, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie ul. Krakowska 1, Budziłowo, Cieśle Wielkie, Wszembórz, Borzykowo, Gorazdowo, Żydowo, Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Zieliniec świetlica, Zieliniec budka Sokolnicka, Zieliniec Huby – 368,5 km / tygodniowo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

pl. Reymonta 3
Kołaczkowo 62-306
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Kołaczkowo
pl. Reymonta 3
Kołaczkowo 62-306
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się