Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu na działce nr ewid. gr. 928/6 obręb Antoniuk (0003) przy ul. H. Ordonówny 4 w Białymstoku.

» Opis zapytania

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu na działce nr ewid.gr 928/6 obręb Antoniuk (0003) przy ul. H. Ordonówny 4 w Białymstoku.

2. OPIS OGÓLNY TERENU INWESTYCJI
Teren inwestycji położony jest na działce o nr ewid. gr. 928/6 Antoniuk (0003). Teren inwestycji znajduje się w obszarze na który nie został opracowany plan miejscowy.
W/w teren w większości jest utwardzony nawierzchnią z sześciokątnych płyt betonowych typu trylinka ujętych w krawężniki betonowe, płyt chodnikowych i ubitego żwiru. Pozostały obszar jest nieutwardzony (trawnik). W sąsiedztwie projektowanego parkingu znajduje się plac zabaw.
Na terenie planowanej inwestycji występuje infrastruktura podziemna: instalacje elektryczne, wodociągowe, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Dojazd na teren projektowanego parkingu odbywać się będzie od ulicy Hanki Ordonówny.
3. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
• pozyskanie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500,
• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
• wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500,
• opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym,
• wykonanie badań geotechnicznych (min. 1 odwiert, każdy na głębokość 2 m),
• uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci,
• uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych gestorów sieci,
• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zadania.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego
gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się