Modernizacja dróg gminnych ul. Kwiatowa i ul. Diamentowa w m. Bukowiec.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych ul. Kwiatowa i ul. Diamentowa w miejscowości Bukowiec, działki nr ew. 97/8, 98/4, 106/5 i 105/36, obręb 02 Bukowiec, gmina Brójce.
2. Zakres inwestycji polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca), na drogach gminnych, ul. Kwiatowa oraz ul. Diamentowa w Bukowcu i obejmuje:
- prace pomiarowe;
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) o grubości 4 cm po zagęszczeniu;
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym;
- uporządkowanie terenu.
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie:
- Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych znak AiB.6743.186.Zp.2020.A.S. z dnia 22.07.2020 r. wydanego przez Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych znak AiB.6743.187.Zp.2020.A.S. z dnia 22.07.2020 r. wydanego przez Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.
5. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określony został w opisach technicznych, mapach zasadniczych oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie Gminy Brójce - http://bip.brojce.pl/ .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

- -
Brójce 39 95-006
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Brójce
- -
Brójce 39 95-006
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się