Wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji
w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, w tym w szczególności: prace rozbiórkowe i demontażowe, stolarskie, tynkarskie
i malarskie, pokrywcze i blacharskie, ślusarskie, posadzkarskie, izolacyjne, betonowe, murarskie, dekarskie, zduńskie;
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
a) Główny przedmiot:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
b) Dodatkowe przedmioty:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
50800000-3 różne usługi w zakresie napraw konserwacji

4. Użyte w SIWZ pojęcia oznaczają:
a) roboty remontowe, tj. roboty budowlane, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych przeprowadzane w obrębie istniejącego budynku, lokalu, obiektu małej architektury oraz na terenie zewnętrznym mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji;
b) czynności konserwacji, tj. czynności polegające na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie budynku i jego części, lokalu, obiektu malej architektury oraz terenu zewnętrznego, tak aby nie ulegały pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego;
5. W ramach wykonania robót remontowych Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii, czyli wykonywania robót polegających na usuwaniu przyczyn i skutków nagłych, niezamierzonych uszkodzeń elementu budynku, instalacji lub urządzeń technicznych, mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku, lokalu lub obiektu małej architektury) oraz narażenie właścicieli lub najemców na straty materialne;
6. Zakres zamówienia i obowiązki stron określają: projekt umowy (zał. do SIWZ), wykaz robót remontowych i czynności konserwacji (zał. do SIWZ/zał. do umowy), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. do SIWZ);
7. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany
w budynku zamieszkałym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty
z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców.
8. Wykaz adresowy zasobu Gminy Wrocław, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia – aktualny na dzień ogłoszenia postępowania – określa zał. do SIWZ. Aktualny – wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy – wykaz adresowy zasobu Gminy Wrocław,
na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dniu podpisania umowy przez Strony. Wykaz ten, z uwagi na prowadzony charakter działalności Zamawiającego, jest zmienny i będzie aktualizowany przez Zamawiającego według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca oraz przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej;
9. Zamawiający podał w formularzu cenowym (zał. do SIWZ) tylko dla celów porównania ofert
i obliczenia ceny szacunkowe ilości poszczególnych robót remontowych oraz szacunkową ilość roboczogodzin czynności konserwacji w danym zadaniu. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia,
a w przypadku robót remontowych Zamawiający zastrzega również możliwość przesunięć ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego (Tabela nr 1) przy zachowaniu wartości brutto oferty Wykonawcy.
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
w sposób nieprzerwany, na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osoby wykonujące prace fizyczne w branży ogólnobudowlanej.
Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy.
11. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się