„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na usunięcie kolizji projektowanej drogi ul. Okopowej w Rykach z istniejącym uzbrojeniem terenu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na usunięcie kolizji projektowanej drogi ul. Okopowej w Rykach z istniejącym uzbrojeniem terenu”.
2. Rzeczowy zakres zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej ul. Okopowej w Rykach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wraz z wymaganymi uzgodnieniami”, której zakres obejmuje:
- opracowanie projektów branżowych (oddzielnie budowlanych i wykonawczych lub budowlano-wykonawczych) w ilości 4 egzemplarzy dla każdej branży,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami w 2 egzemplarzach,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egzemplarzu,
- uzyskanie uzgodnienia/zatwierdzenia dokumentacji u gestorów sieci,
Koncepcję drogi przedstawiono w załączniku mapowym – Załącznik nr 6 do SIWZ.
Warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez gestorów sieci – Załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA!
W zakresie w jakim zadanie dotyczy linii 110 kV, Wykonawca zobowiązany jest wykonać obliczenia i analizę natężenia pola elektrycznego oraz natężenia pola magnetycznego o częstotliwości sieciowej, przeprowadzone dla wybranych działek przy założeniu budowy drogi gminnej oraz dla wykonywania robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia 110 kV wraz z pozytywnym uzgodnieniem analizy u właściciela i zarządcy sieci energetycznej. Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania dokumentacji usunięcia kolizji pomiędzy tą linią a projektowaną drogą w postaci projektów branżowych, kosztorysów, STWiOR, jak również uzyskania uzgodnień lub zatwierdzeń tej dokumentacji u gestora sieci.
3. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach procedury ZRID (zamówienie nie obejmuje uzyskania w/w decyzji).
4. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych oraz dokumentację geotechniczną od projektanta branży drogowej.
5. Dokumentację należy opracować w ilościach wskazanych w pkt. 2.2 SIWZ oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dla każdej części) na powszechnie dostępnym nośniku danych (np. płyta, w formacie PDF i formacie edytowalnym .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, kosztorysy, przedmiary w formacie .ath.)
6. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że wykonawca pisemnie uzasadni że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" i wykonawca przedstawi dodatkowo opis równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Karola Wojtyły 29
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
ul. Karola Wojtyły 29
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się