przetargu nieograniczonego (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 w ilości ok. 550 Mg w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona ilość. Odpady wielkogabarytowe będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w postaci rozdrobnionej, luzem.

Odpady pochodzą z bezpośredniej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Zamawiający nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu.

Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.

Wykonawca zagospodaruje odpady w sposób zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Odpady zostaną zagospodarowane na instalacji Wykonawcy, która posiada decyzję zezwalające na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania tych odpadów (decyzja te będą stanowiły załącznik do umowy). Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej instalacji posiadającej ważną decyzję w zakresie gospodarowania odpadami, na etapie składania ofert wskaże instalację na której będą przetworzone odpady odebrane od Zamawiającego. Wykonawca dołączy do oferty umowę zawartą z podmiotem zagospodarowującym odpady oraz decyzję instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany instalacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona ilość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania o 20 % w stosunku do ilości podanej w punkcie 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w trakcie trwania umowy.

Załadunek odpadu o kodzie 20 03 07 leży po stronie Zamawiającego. Transport i zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na legalizowanej wadze Zamawiającego i będzie każdorazowo potwierdzane dowodem ważenia. Dokument w postaci dowodu ważenia wygenerowany u Zamawiającego będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia masy odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Na podstawie dowodów ważenia wygenerowanych u Zamawiającego będzie następowało rozliczanie z Wykonawcą. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie zawierała w sobie wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbioru i transportu odpadów w miejsce docelowego zagospodarowania nie dłużej niż w terminie 48 h od momentu zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego.. Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w różnych godzinach, adekwatnie do awizacji odbiorcy odpadu. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał Kartę Przekazania Odpadu za pośrednictwem indywidulanego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. b). ppkt f). ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1403) oraz przekazywał potwierdzenie wygenerowania karty wskazanemu przez Wykonawcę Przewoźnikowi. Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę instalacja zobowiązana jest potwierdzić Kartę Przekazania Odpadu niezwłocznie po dostarczeniu odpadu.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku transportu odpadów od chwili ich wydania przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej do czasu poddania ich i zakończenia procesów zagospodarowania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi się posłużyło do wykonania przedmiotu zamówienia np. Przewoźników.
Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego Przewoźnikowi) przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Błonie 3
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Błonie 3
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się