Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Jabłoń

» Opis zapytania

4.1. Przedsięwzięcie obejmuje Odbieranie odpadów, transport i zagospodarowanie komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Jabłoń.
Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość zamówienia (nie stanowiące limitów zamówienia):
a) Liczba mieszkańców w Gminie, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych – 2900
b) Liczba mieszkańców nieruchomości jedno lub kilkurodzinnych -2600
c) Liczba mieszkańców bloków, wspólnot - 300
d) Liczba bloków - 13
e) Liczba pojemników na odpady podlegające selektywnej zbiórce przy blokach wielorodzinnych – 30
f) Liczba nieruchomości niezamieszkałych – 50
g) Szacunkowa ilość poszczególnych frakcji odpadów:
- kod odpadu 200301 – frakcja mokra – 62 Mg
-kod odpadu 150101 – opakowania: z papieru i tektury – 5 Mg
- kod odpadu 150102, 150104, 150106 – opakowania: z tworzyw sztucznych, z metali oraz zmieszane odpady opakowaniowe – 36 Mg
- kod odpadu 150107 – szkło – 33 Mg
- kod odpadu 200307 – odpady wielkogabarytowe – 5 Mg
- kod odpadu 170107 – odpady budowlane – 8 Mg
- popioły – 8 Mg
- kod odpadu 200201 – odpady ulegające biodegradacji – 3 Mg
- kod odpadu 200135, 200136 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1 Mg
g) szacunkowa długość trasy przejazdu po terenie gminy – 200 km
I. ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

A) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07)
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym lub pojemnikowym (wg wyboru właściciela nieruchomości). Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
2) metale tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
3) odpady opakowaniowe ze szkła
Wprowadza się następujące rodzaje worków/pojemników:
a) worek koloru żółtego o minimalnej pojemności 60 l z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
b) worek koloru niebieskiego o minimalnej pojemności 60 l z przeznaczeniem na papier
i tekturę;
c) worek koloru zielonego o minimalnej pojemności 60 l z przeznaczeniem na opakowania szklane;
Worki zapewnia Wykonawca
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie
• – 1 raz na 2 m-ce - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
• - 1 raz na 1 m-c - metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- 2 razy – wrzesień oraz grudzień odpady opakowaniowe ze szkła
II. ZABUDOWA WIELORODZINNA ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy oraz pojemnikowo-kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych.

A) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07)

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie kontenerowym. Wprowadza się następujące rodzaje pojemników:
a) pojemnik koloru żółtego o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
b) pojemnik koloru zielonego o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
c) pojemnik koloru niebieskiego o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę.

Pojemniki zapewnia Zamawiający.

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie
• – 1 raz na m-c - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale
i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
• - 2 razy – wrzesień oraz grudzień - odpady opakowaniowe ze szkła

Szczegółowy zakres został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Zamojskiego 27
Jabłoń 21-205
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Jabłoń
Zamojskiego 27
Jabłoń 21-205
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się