Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wojsławice

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanej w opisie zamówienia masy odpadów komunalnych: niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych (metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji „bio” i popiołu) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojsławice, bez względu na występujące warunki atmosferyczne,
2) odbiór odpadów problemowych, zużyty sprzęt RTV i AGD, wielkogabarytowych, budowlano - remontowych oraz rozbiórkowych z przed posesji mieszkańca oraz z PSZOK Wojsławice,
3) zaopatrywanie nieruchomości w worki: czarne na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, żółte na metale i tworzywa sztuczne, zielone na szkło, brązowe na odpady ulegające biodegradacji ”bio” i niebieskie na papier;

2. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją w workach i pojemnikach, nieruchomości wielorodzinne w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 2200 l, 7000 l oraz workach.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości zamieszkałych powinna być następująca:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych),
b) papier i tektura - raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
d) szkło – raz w miesiącu,
e) popiół – raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku kalendarzowego,
f) odpady wielkogabarytowe, budowlano – remontowe, rozbiórkowe, odpady problemowe, zużyty sprzęt RTV i AGD - raz w roku,
Odpady wymienione pod lit. a – e odbierane będą z nieruchomości, zaś odpady wymienione pod lit. d - e dodatkowo odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki.
Odbiór odpadów z pojemników o pojemności 7 000 l, 2 200 l ustawionych w zabudowie wielorodzinnej - na zgłoszenie.
3. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie
1) Miejsca odbioru odpadów:
- liczba miejscowości – 23;
- długość dróg na terenie gminy do przejechania w trakcie zbiórki odpadów - około 140 km,
- liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów – 1 szt.,
- liczba zameldowanych mieszkańców Gminy - 3759 (stan na dzień 31.12.2019 r.),
- liczba gospodarstw domowych (stan na 31.12.2019 r.) – 1229,

2) Masa odpadów przewidzianych do odbioru z gminy Wojsławice.
Łączna szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie trwania umowy wynosi łącznie około 591 Mg w tym:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – ok. 231 Mg,
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – ok. 90 Mg,
- papier, tektura – ok. 10 Mg,
- bioodpady – ok. 60 Mg,
- szkło, opakowania ze szkła – ok. 80 Mg,
- pozostałe odpady: pozostałe odpady: popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstylne i odzież, żarówki, świetlówki, chemikalia, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące - 120 Mg;

Ilość wyżej przedstawione zostały obliczone na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadów w roku 2019 i 2020.

Ilość wytworzonych na terenie Gminy Wojsławice odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.
Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców.
Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości osób objętych systemem zbiórki odpadów, punktów zbiórki są ilościami szacunkowymi, pomocniczymi przy przygotowaniu postępowania przetargowego i SIWZ oraz wyceny realizacji zamówienia przez wykonawców.
Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojsławice w okresach miesięcznych fakturą wystawioną do 10-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc wraz z kopią dokumentu potwierdzającego ilość odebranych odpadów.
3) Rodzaje worków do odbioru odpadów.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Parametry:
- worki czarne - do gromadzenia niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych – grubość min. 0,05 mm,
- worki żółte - do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – grubość min. 0,05 mm,
- worki zielone - do gromadzenia szkła – grubość min. 0,05 mm,
- worki brązowe - do gromadzenia bioodpadów– grubość min. 0,05 mm,
- -worki niebieskie - do gromadzenia papieru i tektury – grubość min. 0,05 mm;

Worki wykonane z folii polietylenowej, nadruk jednostronny na workach, jednoznacznie wskazujący, na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarcza właścicielom nieruchomości pierwszy komplet worków, kolejne worki zobowiązany jest do pozostawienia w dniu odbioru odpadów z danej nieruchomości, w ilości uzgodnionej z właścicielem nieruchomości, co najmniej równej ilości odebranych worków z odpadami danego rodzaju.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 30
Wojsławice 22-120
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wojsławice
ul. Rynek 30
Wojsławice 22-120
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się