Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia: Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
1)Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę transportową związaną z realizacją obowiązku określonego w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 910), polegającą na dowożeniu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży, zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy z domu do przedszkola, szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/21 uwzględniającym również akcję „Zima w Mieście”.
2) Dowozem będzie objętych łącznie 31 niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych, w tym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych, zgodnie z załącznikiem do umowy „Formularz cenowy”, zwanym dalej „załącznikiem nr 1 do umowy”.
3) W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby uczniów o których mowa w ust.2, Zamawiający zastrzega sobie, że w razie wystąpienia takiej sytuacji, jest możliwość uzupełnienia listy dowożonych uczniów o nowe osoby, przy zachowaniu dziennej ceny brutto za przewóz jednego ucznia, pod warunkiem, że ogólna liczba dowożonych uczniów po przedstawieniu dodatkowych osób nie będzie
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w liście dowożonych uczniów w zakresie zmian adresów zamieszkania (w granicy Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy) i adresów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych do których uczęszczają, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy przy zachowaniu dziennej ceny brutto za przewóz jednego dziecka. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem na adres wskazany w ofercie.
5)Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad uczniami w czasie dowożenia muszą być wyposażeni w telefony komórkowe, których numery będą dostępne dla rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów szkół, do których dowozi się uczniów oraz dla Zamawiającego.
6) Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości wyszczególnionych prac.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)

1) Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy- Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek zatrudnić w całym
okresie realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1040), osobę/osoby wykonujące czynności polegające na :
a) dla kierowców: podjechanie pod miejsce zamieszkania uczniów i zgodnie z harmonogramem ich rozwiezienie i odbiór z placówek oświatowych i dowiezienie ich pod dom (budynek);
b) dla opiekunów:
 odbiór uczniów od rodziców (opiekunów) spod domu (budynku) i po dowiezieniu do szkoły na zajęcia, pomoc uczniom przy rozbieraniu się w szatni, a następnie przekazanie uczniów pod opiekę nauczyciela, w szczególnie uzasadnionych dwóch przypadkach opiekun będzie zobowiązany do odebrania dziecka z mieszkania i dostarczenia do mieszkania,
 po zakończeniu zajęć odbiór dzieci od nauczycieli w szkole i jeżeli zajdzie potrzeba pomoc dzieciom w ubraniu się w szatni i po dowiezieniu pod dom (budynek), przekazanie pod opiekę rodziców lub opiekunów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach opiekun będzie zobowiązany do dostarczenia dziecka do mieszkania,
 pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, w razie konieczności przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do pojazdu, dopilnowanie, aby w czasie przewozu dzieci były zabezpieczone pasami lub przewożone w fotelikach (dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SIWZ w cz. VII pkt.2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Krakowska 257
Warszawa 02-133
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Al. Krakowska 257
Warszawa 02-133
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się