Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane i montażowe, p.n.: „Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie”, obejmujące wykonanie wszystkich wymaganych dokumentacją techniczną prac budowlanych a także usunięcie w nich wszelkich wad.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (zadania inwestycyjnego) obejmuje wykonanie remontu uszkodzonych odcinków sieci kanalizacji deszczowej (wymianę) w ulicy Partyzantów na odcinku o długości ok 136 mb i ul. Limanowskiego na odcinku o długości ok 91 mb w Opocznie. Szczegółowy opis i zakres przeznaczonych do remontu – wymiany odcinków kanalizacji deszczowej stanowiących przedmiot zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Opoczno, ul. Partyzantów, ul. Limanowskiego, ul. Cicha w Opocznie, Gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
4. Dodatkowe wyjaśnienia.
4.1. W ramach zadania wykonawca obowiązany jest zapewnić kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w stosownej specjalności (tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod - kan).
4.2. Wszystkie zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych.
4.3. Do wykonanych robót składających się na przedmiot zamówienia, przed ich odbiorem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w szczególności: kosztorysy powykonawcze, geodezyjne szkice powykonawcze, niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych oraz protokoły badań i sprawdzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krótka 1
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
ul. Krótka 1
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się