„Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite od km 1+143 do km 2+140”

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite od km 1+143 do km 2+140. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 997 metrów. Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na: wykonaniu robót przygotowawczych, remoncie istniejącego przepustu pod drogą, budowie nowych nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, remoncie nawierzchni poboczy, wykonaniu odbudowy rowu przydrożnego, zrealizowaniu robót różnych związanych z projektowanym zadaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku Nr 8 do SIWZ tj. Dokumentacji technicznej: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, a po wykonaniu robót jeśli ich zakres wymusza zmianę stałej organizacji ruchu - wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt zmiany stałej organizacji ruchu, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Przed przystąpieniem do wykonania robót drogowych wynikających ze sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczenia warstw zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącym załącznik do SIWZ. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zaproponowanej lokalizacji. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 1000 m2. Na odcinku próbnym Wykonawca winien użyć takiej technologii, materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować podczas realizacji zadania wynikającego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej umowy. Odcinek próbny należy wykonać w pełnej technologii wynikającej z dokumentacji projektowej sporządzonej dla remontowanego odcinka drogi powiatowej (m.in. warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, pobocza). Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowości wykonania odcinka próbnego pod względem technologii wbudowania i zagęszczenia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poź.zm.): Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia świadczące roboty budowlane lub usługi, poza wymienionymi poniżej muszą być zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie obowiązuje. Na umowę o pracę nie muszą być zatrudnione osoby: - wykonujące czynności związane z obsługą geodezyjną; - osoby pełniące funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót; - dostawy materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia, poza wskazanymi powyżej będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawcę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Uprawnienia i sankcje, o których mowa powyżej określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ w którym określono, także sposób realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót, z uwagi na fakt, że rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę ryczałtową, mają jedynie charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku określenia w specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń rozwiązań równoważnych musi zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się