Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach: Część I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”, Część II: dotyczy projektów: a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot”, b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III” c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta Katowice

» Opis zapytania

1) Opis przedmiotu zamówienia: Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach:

Część I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice",

Część II: dotyczy projektów:

a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot",

b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III"

c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta Katowice."

2) W ramach każdej części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

1. Utrzymywania ciągłości produkcyjnej i rekonfiguracji sieci

2. Realizacji dostępu usług i Internetu w obrębie sieci

Dodatkowo:

część I obejmuje usługi:

3. Administrowanie siecią SilesiaNet

4. Obsługę urządzeń aktywnych sieci SilesiaNet, które są w posiadaniu Zamawiającego

5. Wybudowanie połączeń pomiędzy urządzeniami sieci jednostek organizacyjnych a sieciami SilesiaNet

6. Konfigurację bram jednostek organizacyjnych

część II obejmuje usługi:

7. Administrowanie siecią LTE i WiFi

8. Obsługę urządzeń aktywnych sieci LTE i WiFi, które są w posiadaniu Zamawiającego

9. Administrowanie systemem WiFi na terenie obiektów Urzędu Miasta Katowice oraz w otwartych przestrzeniach miejskich.

Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy.

3) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy. (załączniki nr 7a, 7b do SIWZ)

4) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską

5) Ilości wskazane w załączniku nr 1a do oferty są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 1a). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie równowartość ceny podanej w formularzu ofertowym w pozycji „Obsługa serwisowa".

6) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a,

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

Wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą realizowane przez osoby na podstawie umowy o pracę:

- obsługa wszystkich zgłoszeń Zamawiającego dotyczących: awarii, zdarzeń niepożądanych oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego dotyczących realizacji usługi.

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ.

b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się