Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (zadania):
1) Zadanie nr 1 – majątkowe
2) Zadanie nr 2 – osobowe
3) Zadanie nr 3 – komunikacyjne
4) Zadanie nr 4 – jednostek pływających
3. Zakres prac obejmować będzie:
Zadanie nr 1 – ubezpieczenia majątkowe obejmować będzie:
1) Mienie od wszystkich ryzyk
2) Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
3) Odpowiedzialność cywilną z tyt. prowadzenia działalności i posiadania mienia
Zadanie nr 2 – ubezpieczenia osobowe obejmować będzie:
1) Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Zadanie nr 3 – ubezpieczenia komunikacyjne obejmować będzie:
1) Odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych
2) Auto - Casco
3) Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
4) Assistance
Zadanie nr 4 – ubezpieczenia jednostek pływających obejmować będzie:
1) Casco – kadłub, maszyny i wyposażenie, kradzież z włamaniem, rabunek
2) Odpowiedzialność cywilną armatora
3) Rzeczy osobiste członków załogi
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 oraz załączniki nr 7-11 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy, którzy działają w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) przewidywali możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkami towarzystwa, a w przypadku wyboru oferty TUW jako najkorzystniejszej udzielą ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu jako podmiotowi nie będącemu członkiem towarzystwa. Zamawiający zastrzega również, że na podstawie art. 111 ust. 2 z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa poprzez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
6. Zamawiający nie będzie wymagał dla realizacji zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jana Pawła II 1/734
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
Jana Pawła II 1/734
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się