Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów - likwidacja dzikich wysypisk - II

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem
i utylizacją odpadów, w celu likwidacji dzikich wysypisk.
3.2. Usługa będzie polegała na dostarczeniu odpowiedniego kontenera (pojemnika) na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Bytomia, do PSZOK (tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy Al. Jana Pawła II w Bytomiu oraz na teren Zaplecza Technicznego Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1a w Bytomiu (zgodnie z poniższą tabelą) oraz odebraniu zgromadzonych odpadów, wywozie i ich utylizacji w ciągu 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego odpowiedniego zlecenia pocztą elektroniczną.
3.3. Odpady składowane będą w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach (pojemnikach) o pojemności odpowiednio: 10 m3 oraz 7 m3.
3.4. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji niniejszego zamówienia następujące rodzaje oraz orientacyjne (szacunkowe) ilości prac (wywozów) do wykonania, z uwzględnieniem kodów odpadów:
Lp. Rodzaj kontenerów Kody odpadów Szacowana ilość (szt.)
A B C D
1 dostarczenie kontenera o pojemności 10 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 02 01
20 02 02 24
2 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 01
20 03 99 73
3 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 81 30
4 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 07 71
5 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 03 80 1
6 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 02 14* 19
7 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 05* 1
8 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 20 1
9 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 02 02 1
10 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 07 11
11 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 19 4
12 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 02 18
13 dostarczenie pojemnika o pojemności 7 m3 wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 04* 2
14 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 04 11 1
15 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 07 02 80 1
16 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 09 04 3
17 dostarczenie kontenera o pojemności 7 m³ wraz
z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 03 4
Łącznie: 265

3.5. Podane wyżej ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć do porównania
i oceny ofert oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, co oznacza, że faktyczne ilości prac do wykonania mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie, do wysokości ceny oferty.
3.6. Wykonawca winien zabezpieczyć do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 10 szt. kontenerów w ciągu dnia, w tym co najmniej 2 kontenery o pojemności 10 m3.
3.7. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy, stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ. Odbiór i wywóz odpadów winien nastąpić w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego przekazanego pocztą elektroniczną. Wywóz odpadów powinien odbywać się w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00, w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia konieczności wywozu odpadów w dzień poprzedzający święta lub w dni ustawowo wolne, Wykonawca zobowiązany jest do ich wywozu w terminie do 48 godzin po święcie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
3.10. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 270.000,00 zł brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się