Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Chorzele oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu miasta i gminy Chorzele.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie PSZOK oraz wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze miasta i gminy Chorzele.
-Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK oraz zagospodarowanie:
-Segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów z nieruchomości zamieszkałych, odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów z parków nie ulegających biodegradacji oraz segregowanych odpadów komunalnych znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych przed bramą posesji poza pojemnikiem w workach.
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) – 20 03 01, 20 03 99
b) odbieranie odpadów komunalnych segregowanych- 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39,20 01 40, 20 02 01.
c) odbieranie odpadów komunalnych segregowanych z PSZOK-15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 05, 20 01 01,20 01 0,20 01 39,20 01 40,20 01 33,20 01 34,20 01 36,20 03 07,20 01 10,20 01 11,20 01 99,16 01 03, ex20 03 99, 20 02 01, 20 01 33, 20 01 35*, 17 01 06*, 20 01 32, 18 02 05, 20 01 80, 20 01 36, 15 01 10*, 20 01 21*, 20 01 23*.
3.Popiół i żużel nie będzie odbierany z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (właściciele będą zobowiązani dostarczać je do PSZOK).
4.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczonych na podstawie wzoru na obliczanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla gmin określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Wymagany do uzyskania poziom recyklingu, o którym mowa w ust. 1, wynosi: w roku 2020- co najmniej 50 %.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie określonych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
5.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych.
6.Wykonawca wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w worki o minimalnej pojemnościach 120 l przeznaczone do zbiórki selektywnej. Worki muszą:
1)być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji,
2)zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy,
3)być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki. Oznaczenie może być realizowane przez zróżnicowanie kolorystyczne worków dla poszczególnych frakcji odpadów lub/i podanie nazwy frakcji na worku, tj.:
-worki niebieskie - papier,
-worki zielone - szkło,
-worki żółte - opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania wielomateriałowe,
-worki brązowe - bioodpady.
4) Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgromadzonych w PSZOK, który wyposażony jest w następujące ilości kontenerów i pojemników:
-4 szt.-kontener otwarty poj. 9,5 m3(typ KP-10),(opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, meble i inne odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe),
-3 szt.-kontener zamknięty poj. 6,8 m3(typ KP-7),(papier i opakowania z papieru i tektury, popioły z domowych palenisk, odzież i tekstylia),
-1 szt.-kontener zamknięty poj. 6,8 m3 (typ KP-7s), (opakowania wielomateriałowe),
-2 szt.-kontener otwarty poj. 4,8 m3 (typ H-915 na bazie KP-7),( zużyte opony, opakowaniowe odpady ulegające biodegradacji),
-2 szt.-kontener zamknięty poj. 1,1 m3 (typ SM-1100), (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny inny niż niebezpieczny),
-2 szt.-kontener uniwersalny do odpadów niebezpiecznych stałych,(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory),
-2 szt.-pojemnik zamknięty na odpady problemowe oraz baterie z HDPE,
-1 szt.-kontener do składowania świetlówek,
7.Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia PSZOK w konfiskator na przeterminowane lub zużyte leki.
8.W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
II. Realizacja przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez:
1)cykliczny odbiór odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach lub workach z nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów z PSZOK,
2)uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru,
3)transport odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024",
4)transport odpadów zebranych selektywnie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, celem zagospodarowania w sposób, o którym mowa w rozdziale I pkt 4,
5)wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów z zastrzeżeniem, że worki będą dostarczane w ilości odpowiadającej dokonywanym odbiorom odpadów selektywnie gromadzonych z danej nieruchomości; przy pierwszym dostarczeniu Wykonawca dostarcza po 2 worki dla każdej z 4 frakcji,
6)Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemnik na szkło i pojemnik na BIO w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
7)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach niezgodnego z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chorzele prowadzenia:
a. gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami,
b. selektywnego sposobu gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości.
8)Nieodebranie odpadów oraz dokumentowanie nieprawidłowości, o których mowa w ppkt 6), poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości,
9)Bieżące przekazywanie raportów w formie elektronicznej o stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowościach, które to raporty zawierają:
a.unikalny nr raportu,
b.dane kontaktowe sporządzającego raport,
c.datę sporządzenia raportu,
d.adres punktu wywozowego,
e.datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości,
f.opis stwierdzonej nieprawidłowości,
g.opis sposobu postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane,
h.opis sposobu udokumentowania nieprawidłowości,
i.liczbę załączników do raportu,
2. Szczegółowy wykaz punktów wywozowych objętych przedmiotem zamówienia, zawierający ich adresy Zamawiający przed zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczy Wykonawcy. Zamawiający w okresie trwania umowy z częstotliwością jeden raz w miesiącu zobowiązuje się informować Wykonawcę o zmianach danych objętych niniejszym wykazem.
3. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, skutkujących rozszerzeniem listy punktów wywozowych nie ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono w systemie informację o złożeniu deklaracji.
4. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, skutkujących zmniejszeniem listy punktów wywozowych ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu.
5. Zamawiający określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chorzele, w tym m.in.:
1) odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca jeden raz w miesiącu.
b)tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu,
c)szkło – raz na kwartał,
d)papier - jeden raz w miesiącu,
e)bioodpady - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca jeden raz w miesiącu (dotyczy nieruchomości nie posiadających kompostownika).
2) odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi:
a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca raz na 2 tygodnie.
b)tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – raz na tydzień,
c)szkło - raz na 2 tygodnie,
d)papier – raz na 2 tygodnie,
e)bioodpady - raz na tydzień,
3) odbieranie odpadów z PSZOK – odbiór odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach , w terminie określonym w ofercie wybranego wykonawcy.
6. Ustalenie zwiększonej częstotliwości odbioru w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych lub gromadzonych w sposób selektywny w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi musi zostać dokonane poprzez uwzględnienie powyższego w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 8
7. Najpóźniej na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia właściciele nieruchomości w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi mają prawo zgłosić Zamawiającemu zapotrzebowanie na zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w związku z okresowym wzrostem ilości wytwarzanych w tym czasie odpadów. Zmiany zgłaszane przez właścicieli nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, nie później niż w okresie tygodnia poprzedzającego zwiększoną częstotliwość odbierania odpadów i uzyskać akceptację dla wprowadzonych zmian od Zamawiającego. Dopuszczalną formą akceptacji jest forma pisemna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej.
8.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przed podpisaniem umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Przy sporządzaniu harmonogramu wykonawca musi uwzględnić listę punktów wywozowych, o której mowa w pkt. 2. oraz częstotliwość odbioru odpadów, o której mowa w pkt. 5 Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy.
9.Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 11.
10. Warunkiem odbioru z nieruchomości odpadów jest ich gromadzenie w sposób określony w Regulaminie tj.: workach dostarczanych przez Wykonawcę lub w pojemnikach.
11. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z punktu wywozowego Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem worka lub pojemnika. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów, w przypadku gdy odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone w sposób selektywny, Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Przed zabraniem odpadów wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza zastrzeżenia wykonawcy dotyczące nieprowadzenia zbiórki w sposób selektywny. Powiadamianie, o którym mowa powyżej, Wykonawca realizuje w sposób określony w rozdziale II pkt.1 ppkt. 9).
12.Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
III. Sposób potwierdzania realizacji usługi i jej rozliczania.
1.W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK objętych niniejszym zamówieniem oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot realizujący usługę zobowiązany jest do:
przekazania Zamawiającemu miesięcznej pisemnej i elektronicznej dokumentacji:
1)karta przekazania odpadów dla każdej z frakcji,
2)potwierdzenie dziennych ważeń przyjętych odpadów do zagospodarowania,
3)przekazywania na każdorazowe żądanie Zamawiającego, informacji o rzeczywistym przebiegu trasy pojazdu, czasie i miejscu przekazania odebranych odpadów,
4)ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK celem ich dalszego zagospodarowania w sposób określony w rozdziale I pkt 4,
5)przechowywania dokumentów potwierdzających ważenie, o którym mowa w ppkt. 2) oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie w trybie określonym umową,
6)bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK w ramach realizacji umowy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami prawa,
7)chronienie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
8)sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej miesięcznych sprawozdań zawierających informacje o:
a.Ilość odebranych odpadów selektywnie zbieranych z podziałem na poszczególne frakcje [ Mg};
b.Ilość odebranych odpadów zmieszanych [Mg];
c.Ilość odebranych odpadów z PSZOK [Mg];
d.Wykaz nieruchomości, z których odebrane zostały odpady komunalne;
e.Wykaz nieruchomości, na których odpady zbierane są niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele;
f.Wykaz reklamacji i sposób ich rozstrzygnięcia.
2.Rozliczanie usługi odbywa się w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy odpadów komunalnych zmieszanych oraz masy odpadów odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości i masy odpadów odebranych z PSZOK.
3.Podstawą określenia masy dla celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie ważeń sporządzonych dla potrzeb dokumentowania przekazania i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Wykonawca przedstawia zestawienie, o którym mowa w pkt. 3 w podziale na odpady zmieszane i segregowane, oraz odpady w PSZOK.
5.Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych będzie utrudniony z powodu np. prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., warunków atmosferycznych nie daje Wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, chyba, że Zamawiający i Wykonawca w danym przypadku postanowią inaczej.
6.W przypadku, gdy liczba mieszkańców lub ilość ton odpadów zmaleje w stosunku do wielkości podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umowy.
7.Wykonawca zobowiązuje się do:
1)odbierania odpadów komunalnych (ilość szacunkowa odpadów):
-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 282 Mg;
-bioodpady stanowiące odpady komunalne: 6 Mg;
-segregowane (papier i tektura, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne): 314 Mg;
RAZEM: 602 Mg
2)zagospodarowania odpadów komunalnych (ilość szacunkowa odpadów):
-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 282 Mg;
-bioodpady stanowiące odpady komunalne: 6 Mg;
-segregowane (papier i tektura, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne): 314 Mg;
RAZEM: 602 Mg
3)odbierania odpadów komunalnych z PSZOK (ilość szacunkowa odpadów):
-bioodpady stanowiące odpady komunalne: 4 Mg;
-segregowane (papier i tektura, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne): 10 Mg;
-zużyte baterie i akumulatory: 1,7 Mg;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2 Mg;
-odpady wielkogabarytowe, w tym meble: 8 Mg;
-tekstylia, odzież: 0,1 Mg;
-popiół i żużel: 9 Mg;
-zużyte opony: 5 Mg;
-segregowane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 10 Mg;
-odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, np. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki, żarówki, tusze, tonery: 0,1 Mg;
-leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji , igieł i strzykawek: 0,1 Mg;
RAZEM: 50 Mg
4)zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK (ilość szacunkowa odpadów):
-bioodpady stanowiące odpady komunalne: 4 Mg;
-segregowane (papier i tektura, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne): 10 Mg;
-zużyte baterie i akumulatory: 1,7 Mg;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2 Mg;
-odpady wielkogabarytowe, w tym meble: 8 Mg;
-tekstylia, odzież: 0,1 Mg;
-popiół i żużel: 9 Mg;
-zużyte opony: 5 Mg;
-segregowane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 10 Mg;
-odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, np. chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki, żarówki, tusze, tonery: 0,1 Mg;
-leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji , igieł i strzykawek: 0,1 Mg;
RAZEM: 50 Mg
Ilości te mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie wraz z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego ważenia przed i po odbiorze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz segregowanych (selektywnie zbieranych) odpadów komunalnych. Ważenia odbywać się będą w msc. Chorzele.
9.Ważenia odbywać się będą w obecności pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach oraz pracownika firmy wykonującej przedmiot umowy, a w przypadku PSZOK w obecności pracownika zatrudnionego w PSZOK oraz pracownika firmy wykonującej przedmiot umowy.
10.Każdorazowo sporządzony zostanie protokół podpisany przez osoby uczestniczące w ważeniu.
11.W przypadku rozbieżności pomiędzy masą wskazaną w punkcie ważenia w Chorzelach, a masą wskazaną w punkcie firmy, za prawidłową masę będzie uznana masa ważenia w miejscowości Chorzele.
UWAGA:
Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Komosińskiego 1
Chorzele 06-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
Chorzele 06-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się