ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY BYSTRA - SIDZINA’

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
1) Gmina Bystra-Sidzina oraz Członkowie Grupy Zakupowej jak i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY BYSTRA - SIDZINA’’. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1)
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 2 544 460,00 kWh.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi
814 227,20 zł.
3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Gmina Jordanów
• Miasto Jordanów
Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Bystra Podhalańska 373
Bystra Podhalańska 34-235
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Bystra-Sidzina
Bystra Podhalańska 373
Bystra Podhalańska 34-235
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się