Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Naruszewo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo przyjętego Uchwałą Nr XX/125/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Naruszewo oraz Uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Naruszewo
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w tym:
1.1.1. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w przypadku zabudowy jednorodzinnej:
1) niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
2) papier i tektura (kod 15 01 01; 20 01 01) – raz w miesiącu.
3) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), metale (kod 20 01 40), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – raz w miesiącu.
4) odpady ze szkła białego i kolorowego (kod 20 01 02) oraz opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – raz w miesiącu.
5) Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – raz na dwa tygodnie w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie: od listopada do marca.
1.1.2. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w przypadku zabudowy wielorodzinnej:
1) niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – raz na tydzień w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
2) papier i tektura (kod 15 01 01; 20 01 01) – raz w miesiącu.
3) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), metale (kod 20 01 40), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – raz w miesiącu.
4) odpady ze szkła białego i kolorowego (kod 20 01 02) oraz opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – raz w miesiącu.
5) Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – raz na tydzień w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie: od listopada do marca.
1.2. Odbieranie, z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych usytuowanego w Naruszewie (PSZOK), po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt, każdej ilości odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych:
a) Papier (kod 15 01 01; 20 01 01) - z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1300l.
b) Tworzywa sztuczne (kod 15 01 02; 15 01 05; 20 01 39) i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod 15 01 05) – z jednego pojemnika typu „dzwon” o pojemności min. 1300 l, albo z jednego pojemnika siatkowego o pojemności min. 1500 l.
c) Szkło (kod 15 01 07; 20 01 02) - z jednego pojemnika typu „dzwon”, o pojemności min. 1300 l.
d) Metale (kod 15 01 04; 20 01 40) - z jednego pojemnika z pokrywą na odpady komunalne
o pojemności 1100 l.
e) Odpady biodegradowalne (kod 20 01 08; 20 02 01; 20 02 03) – z jednego pojemnika z pokrywą na odpady komunalne o pojemności 1100 l.
f) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36)
z zamkniętych kontenerów o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7.
g) Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*; 20 01 34*) – z zamkniętych pojemników z pokrywą
o pojemności 240 l.
h) Wielkogabarytowe i meble (kod 20 03 07) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7 zadaszony plandeką.
i) Zużytych opon (kod 16 01 03) – z kontenerów zadaszonych plandeką o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7.
j) Rozbiórkowych i budowlanych (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02 04*) – z jednego kontenera o pojemności 6,5 m³, tzw. kontener KP7 zadaszony plandeką.
k) Odpady tekstyliów i odzieży (kod 20 01 10; 20 01 11) – z zamkniętych pojemników 240 l,
l) Resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich (kod 20 01 27*; 20 01 28; 15 01 10*; 15 01 11*) – z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą o pojemności 240 l.
m) Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich; (kod 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 29*; 20 01 30; 15 01 10*; 15 01 11*) –
z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą o pojemności 240 l.
n) Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowań po nich (kod 15 01 10*; 15 01 11*) – z zamkniętych pojemników z pokrywą
o pojemności 240 l.
o) Środki ochrony roślin oraz opakowań po nich (kod 20 01 19*; 20 01 80; 15 01 10*) –
z zamkniętych pojemników z pokrywą o pojemności 240 l.
p) Przepracowane oleje (kod 20 01 26*) – z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą 1100 l.
q) Przeterminowane leki (kod 20 01 31*; 20 01 32) – z zamkniętych pojemników z pokrywą 240 l.
r) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*) – z zamkniętych pojemników 240 l.
s) Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (kod 20 01 99) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – z zamkniętych szczelnie pojemników z pokrywą o pojemności 240 l.
1.3. Częstotliwość odbioru odpadów z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) – k) po zapełnieniu kontenera lub pojemnika, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy konieczności odbioru.
1.4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2.
lit. l) – s) raz na kwartał, w godz. 8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
1.5. Kontenery i pojemniki zlokalizowane będą w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
1.6. Zamawiający zapewni nadzór i obsługę fizyczną punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 1.7.
1.7. Nadzór i obsługę fizyczną punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Naruszewie, w zakresie zbierania i odbioru odpadów, o których mowa w pkt 1.2. lit. l) – s) zapewni Wykonawca.
1.8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia 27 sierpnia 2020 roku nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo. Ilość i rodzaj pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Wykonawcy przez Zamawiającego i uzależniona będzie od rodzaju zabudowy oraz liczby i wielkości gospodarstw domowych usytuowanych na terenie Gminy Naruszewo. W sytuacji zmiany liczby lub wielkości gospodarstw domowych, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do bieżącego dostosowywania ilości i rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych do liczby i wielkości gospodarstw domowych usytuowanych na terenie Gminy Naruszewo, w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia pojemniki pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia, zobowiązany jest na własny koszt odebrać pojemniki z nieruchomości, na których były one posadowione.
1.9. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia 27 sierpnia 2020 roku Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) - k) w kontenery i pojemniki w ilości określonej w tychże punktach, a także zapewni obsługę w zakresie odbierania odpadów z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W trakcie realizacji zamówienia kontenery i pojemniki pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia, zobowiązany jest na własny koszt odebrać pojemniki z nieruchomości, na których były one posadowione.
1.10. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, w terminach określonych w pkt 1.4. wyposaży na swój koszt Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie w kontenery
i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w tym odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt 1.2. lit. l) – s), w liczbie umożliwiającej odbiór każdej ilości dostarczonych odpadów komunalnych oraz zapewni obsługę w zakresie odbierania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym samym dniu roboczym, niezwłocznie po jego zamknięciu.
1.11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt do dnia 27 sierpnia 2020 roku nieruchomości zamieszkałe, na których odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji - na cały okres obowiązywania Umowy. Worki muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo. Ilość i rodzaj worków będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Wykonawcy przez Zamawiającego i uzależniona będzie od rodzaju zabudowy oraz liczby i wielkości gospodarstw domowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz gospodarstw domowych niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Odbiór każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej:
2.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01):
a) Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l.
b) Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych następował będzie z drogi publicznej bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej.
c) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie go przed posesję w sposób umożliwiający jego swobodny odbiór z drogi publicznej.
d) Częstotliwość wywozu, w przypadku odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, zgodnie
z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
e) Realizacja „reklamacji” - w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: gmina@naruszewo.pl.
f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie niesegregowanych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach.
g) Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników w trakcie realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.
2.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) (kody 15 01 01; 20 01 02; 15 01 02; 20 01 39; 20 01 40, 15 01 05).
a) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych – papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji - z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub w zabudowie zagrodowej odbywać się będzie w systemie workowym.
b) Wprowadza się worki koloru:
• niebieskiego - na odbiór papieru i tektury,
• zielonego - na odbiór szkła,
• żółtego - na odbiór tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych,
• brązowego - na odbiór odpadów ulegających biodegradacji.
c) Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca w ilości umożliwiającej odbiór każdej ilości zgromadzonego papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji.
d) Worki powinny posiadać następujące parametry:
• materiał – folia polietylenowa LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości
i rodzajów odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
• oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone,
• minimalna pojemność worka 60 l.
e) Odbiór selektywnie zbieranego szkła, tworzyw sztucznych i metalu, papieru i tektury oraz opadów ulegających biodegradacji następował będzie z drogi publicznej, bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej.
f) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w sposób umożliwiający ich swobodny odbiór z drogi publicznej.
g) Częstotliwość wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego przy zachowaniu następujących warunków:
• papier i tektura (kod 15 01 01; 20 01 01) – raz w miesiącu
• tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), metale (kod 20 01 40), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – raz w miesiącu
• odpady ze szkła białego i kolorowego (kod 20 01 02) oraz opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – raz w miesiącu,
• Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – raz na dwa tygodnie w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie: od listopada do marca.
h) Realizacja „reklamacji” - w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: gmina@naruszewo.pl.
i) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach.
j) Obowiązkiem Wykonawcy będzie porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków w trakcie realizacji usługi odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:
3.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01):
a) Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z kontenerów o pojemności 6,5 m³, tzw. kontenery KP7 w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców, posadowionych na terenie wskazanym przez zarządcę nieruchomości.
b) Częstotliwość wywozu, w przypadku odpadów komunalnych niesegregowanych odbieranych
z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi - po zapełnieniu pojemnika,
w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru jednakże nie rzadziej niż raz na tydzień w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
c) Odbiór odpadów z kontenerów polegać będzie na wywozie i opróżnieniu ww. kontenerów oraz posprzątaniu wokół nich, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba.
d) Realizacja „reklamacji” - w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: gmina@naruszewo.pl.
e) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie niesegregowanych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach.
f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych.
3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane).
a) Selektywnie zebrane odpady komunalne – papier i tektura – odbierane będą z pojemników typu „dzwon”, o pojemności min. 1300 l w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców, posadowionych na terenie wskazanym przez zarządcę nieruchomości
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne – szkło – odbierane będą z pojemników typu „dzwon”, o pojemności min. 1300 l w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców, posadowionych na terenie wskazanym przez zarządcę nieruchomości.
c) Selektywnie zebrane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – odbierane będą z pojemników typu „dzwon”, o pojemności min. 1300 l w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców, posadowionych na terenie wskazanym przez zarządcę nieruchomości.
d) Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji - odbierane będą z pojemników o pojemności min. 1100 l w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców, posadowionych na terenie wskazanym przez zarządcę nieruchomości.
e) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów ulegających biodegradacji odbieranych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi po zapełnieniu pojemnika, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru jednakże nie rzadziej niż:
• papier i tektura (kod 15 01 01; 20 01 01) - raz w miesiącu
• tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), metale (kod 20 01 40), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – raz w miesiącu
• odpady ze szkła białego i kolorowego (kod 20 01 02) oraz opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – raz w miesiącu,
• Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – raz na tydzień w miesiącach: od kwietnia do października, raz w miesiącu w okresie: od listopada do marca.
f) Odbiór odpadów z pojemnika polegać będzie na opróżnieniu ww. pojemnika oraz posprzątaniu wokół niego, w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba.
g) Realizacja „reklamacji” - w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego; załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 23 663 10 51 wew. 34 lub e-mail: gmina@naruszewo.pl,
h) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady powinny być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do najbliżej położonej instalacji odzysku odpadów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach.
i) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych.
4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:
4.1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów komunalnych.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram (w formie papierowej i elektronicznej),
o którym mowa w pkt 1.4., 2.1. d) i 2.2. g), na cały okres trwania umowy, który winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2020 roku.
4.3. Każdorazowa zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego.
4.4. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów komunalnych. W tym celu Wykonawca dostarcza harmonogram odbioru odpadów komunalnych wszystkim mieszkańcom objętym systemem gospodarowania odpadami. Dodatkowo Wykonawca dostarcza harmonogram Zamawiającemu celem opublikowania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Naruszewie, oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Naruszewo.
4.5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować
w dni powszednie w godzinach 7.00 - 18.00 przy czym właściciele nieruchomości zobowiązani
są wystawić pojemniki i worki do godz. 7.00, w dniu przewidzianym w harmonogramie odbioru.
4.6. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej
w dniu roboczym następującym po dniu w którym odebranie nie było możliwe.
4.7. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych w terminie wynikającym
z harmonogramu, na skutek siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty ustania przesłanek, z powodu których odbiór odpadów nie był możliwy.
4.8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu rocznych sprawozdań, zgodnych
z przepisem art. 9n ust.1-3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
4.9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Naruszewo Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarować w instalacji komunalnej.
4.10. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (wraz z fakturami za wykonanie usług) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
4.11. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wykonawca w ofercie wskaże instalacje, do których przekazywać będzie odebrane odpady z terenu Gminy Naruszewo.
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
3) Uchwały Rady Gminy w Naruszewie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo,
4) Uchwały Rady Gminy w Naruszewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) Aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
4.13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji).
4.14. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji.
4.15. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do kontroli odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika. Zgodnie
z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania,
o tym fakcie Zamawiającego.
4.16. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością
i zarządzania środowiskiem.
6. Charakterystyka Gminy Naruszewo:
a) powierzchnia Gminy Naruszewo wynosi: 160,00 km2.
b) liczba mieszkańców zameldowanych: 6 412 (stan na dzień 1 lipca 2020 roku),
c) na terenie Gminy Naruszewo na dzień 8 lipca 2020 r. zaewidencjonowanych jest 1500 punktów odbioru, które ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych w tym Spółdzielnia Mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku obejmująca zabudowania wielorodzinne zamieszkiwane przez 432 mieszkańców
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich liczba w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
d) Gmina Naruszewo liczy 33 sołectwa: Dłutowo, Drochowo – Wola-Krysk, Grąbczewo, Januszewo, Kębłowice, Kozarzewo, Krysk – Nowy Krysk, Łazęki, Michałowo – Beszyno, Nacpolsk, Naruszewo, Nowe Naruszewo, Nowy Nacpolsk, Pieścidła, Postróże, Potyry, Radzymin – Radzyminek, Rąbież – Drochówka, Skarboszewo, Skarszyn, Skwary, Sobanice, Sosenkowo, Srebrna, Stachowo, Stary Nacpolsk, Strzembowo, Troski – Wróblewo, Wichorowo, Wronino, Zaborowo I, Zaborowo II, Żukowo.
7. Wymagania Zamawiającego wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Załadunek odpadów,
b) Kierowanie samochodami transportującymi.
2) Zamawiający nie określa, liczba osób po stronie Wykonawcy, które będą brały udział w realizacji.
3) Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych.
4) Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych.
6) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów ( oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Naruszewo
Naruszewo 09-152
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Naruszewo
Naruszewo
Naruszewo 09-152
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się