Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r., z uwzględnieniem przepisów uchwały Nr XVIII-95/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, uchwały Nr XVIII-96/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 2
Nieszawa 87-730
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Nieszawa
ul. 3 Maja 2
Nieszawa 87-730
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się