CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJACYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE.
Zakres prac objętych zamówieniem:
a) usunięcie zgromadzonych w separatorach i osadnikach odpadów i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zmianami);
b) wyciągnięcie i oczyszczenie wkładu koalescencyjnego (sekcję lamelową lub żaluzję) w zależności od typu zbiornika separatora;
c) oczyszczenie i osuszenie poszczególnych komór separatora;
d) ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora;
e) zamontowanie wkładów koalescencyjnych;
f) napełnienie separatora czystą wodą aż do przelewu na wylocie separatora;
g) uporządkowanie terenu wokół separatora po wykonanych pracach;
h) przegląd techniczny - przegląd eksploatacyjny - wykonany podczas prac czyszczenia urządzenia oceniający stan techniczny urządzenia oraz potrzebę wykonania ewentualnych drobnych napraw. Z dokonanego przeglądu Wykonawca powinien sporządzić protokół określający typ urządzenia, dokładną pojemność całkowitą osadnika i separatora stopień jego zanieczyszczenia odpadami, ocenę stanu technicznego danego urządzenia, zapis z którego będzie wynikać czy urządzenie jest sprawne techniczne lub ewentualnie podane zostaną zlecenia w celu przywrócenia jego sprawności;
i) odbiór, transport, unieszkodliwienie/ utylizacja odpadów. Odbioru i przewozu powstałych w wyniku czyszczenia odpadów dokonuje się za pomocą specjalistycznych pojazdów. Unieszkodliwienia odpadów należy dokonać w zakładach utylizacji i unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach;
j) wykonanie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac. Dla każdego z czyszczonych urządzeń (separator + osadnik) Wykonawca przedstawi materiał zdjęciowy w postaci cyfrowej (zdjęcie przed i po usunięciu odpadu) oraz zdjęcie z napełnionego obiektu czystą wodą. Zdjęcia potwierdzające wykonanie prac przez Wykonawcę powinny zostać wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych (szczególnie dotyczy to prac wykonywanych w godzinach wieczornych i nocnych). Dokumentacja fotograficzna - będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru wykonywanych prac;
k) założenie i wpis do książki eksploatacji urządzenia. Wszystkie czynności prowadzone w urządzeniach (czyszczenia i przeglądy) zostaną przez Wykonawcę usługi odnotowane w „Książce eksploatacji urządzenia”;
l) po czyszczeniu separatora Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić kartę zanieczyszczeń;
Zamówienie obejmuj koszt dojazdu sprzętu do miejsca wykonania usługi i pracy sprzętu niezbędne do wykonania usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Obrońców Westerplatte 89
Katowice 40-335
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Obrońców Westerplatte 89
Katowice 40-335
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się