Leasing operacyjny z opcją wykupu jednej sztuki mobilnego przesiewacza bębnowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki mobilnego przesiewacza bębnowego.
2. Przesiewacza zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na teren ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
4. Wykonawca na przedmiot zamówienia dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w języku polskim.
5. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji przesiewacza wyznaczonym pracownikom Zamawiającego.
6. Odbioru przedmiotu leasingu (maszyny) dokona komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu (maszyny) będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru.
8. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych przedmiotu leasingu (maszyny) z wymaganiami określonymi w SIWZ i sprawności urządzeń w niej zamontowanych oraz kompletności dostarczonych dokumentów.
9. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu (maszyny) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zaoferowanego w ofercie lub gdy maszyna nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ.
10. Warunki finansowe dotyczące leasingu operacyjnego:
1) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).
2) Czas trwania umowy leasingu 60 miesięcy.
3) Zamawiający określa oprocentowanie jako zmienne oparte o WIBOR 1 M powiększony o stałą wartość marży a zatem część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1 M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania.
4) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) wynosić będzie 15% wartości maszyny netto. Opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 7 dni od podpisania Umowy Leasingu.
5) Wartość wykupu (depozytu gwarancyjnego) wynosić będzie 20% wartości maszyny netto.
6) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia oferty 59 miesięcznych równych stałych rat leasingowych przy uwzględnieniu opłaty wstępnej (inicjalnej) w wysokości 15% wartości maszyny netto oraz kwoty wykupu maszyny (depozyt gwarancyjny) będącej przedmiotem zamówienia w wysokości 20% jego wartości netto.
7) Leasing udzielony będzie w złotych polskich.
8) Opłata za wykup nastąpi na podstawie odrębnej faktury i zostanie uiszczona po zapłacie ostatniej raty leasingowej wraz z kwotą wykupu. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego majątku.
9) Ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres trwania Umowy leasingu dokonuje Wykonawca na koszt Zamawiającego, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela, a koszt niniejszego ubezpieczenia Wykonawca winien uwzględnić w wartości oferty.
10) Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań z tytułu zawartej umowy leasingowej będzie weksel własny „in blanco” Zamawiającego lub poręczenie osobowe Zarządu Zamawiającego.
11) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.
12) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingowy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
13) Ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC/AC/NW przedmiotu leasingu w pierwszym roku trwania Umowy leasingu dokonuje Wykonawca na koszt Zamawiającego, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
11. Parametry techniczne rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwałowego:
1) Ogólne
a) Maszyna używana wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 roku, która przepracowała nie więcej niż 1900 motogodzin,
b) Maszyna jest przeznaczona do przesiewania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów drewnianych, odpadów budowlanych, itp.
c) Masa całkowita około 11 Mg. Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym dwuosiowym,
d) Możliwość rejestracji jako przyczepa ciężarowa specjalna z możliwością poruszania się do 100 km/h,
e) Maszyna łączona do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego, wymiennego o średnicy 40 mm,
f) Zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne,
g) Maszyna wyposażona w EBS oraz oświetlenie drogowe,

2) Napęd:
a) Silnik spalinowy wysokoprężny, norma emisji spalin: EUROMOT III A,
b) Moc silnika: mn. 36,4 kW,
c) Pojemność zbiornika paliwa: min. 150 l,
d) Posiada zabezpieczenie temperaturowe dzięki któremu możliwe jest określenie minimalnego poziomu temperatury silnika przy jakiej można załączyć roboczy układ hydrauliczny (minimum 20°C),
e) System automatycznie oczyszczający chłodnicę silnika,
f) Zespół napędowy zabudowany na ruchomej platformie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.
3) Przesiewanie materiału:
a) Wydajność: minimum 30 m3/h przesiewanego materiału.
4) Główny panel sterowania:
a) Główny panel sterowania zawiera przyciski membranowe obsługujące wszystkie funkcje maszyny,
b) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący między innymi:
 stan pracy maszyny,
 parametry eksploatacyjne.
5) Zestaw wskaźników przesiewacza zawiera:
a) Wskaźnik stanu paliwa,
b) Wskaźnik liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji,
c) Wskaźnik liczby przepracowanych godzin dziennie,
d) Wskaźnik prędkości obrotowej silnika,
e) Wskaźnik temperatury pracy silnika.
6) Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:
a) Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm,
b) Długość przenośnika powinna wynosić co najmniej 5200 mm,
c) Taśma wyposażona w zabieraki,
d) Prędkość transportu regulowana,
e) Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie.
7) Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:
a) Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm,
b) Długość przenośnika powinna wynosić co najmniej 5200 mm,
c) Taśma wyposażona w zabieraki,
d) Prędkość transportu regulowana,
e) Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie.
8) Kosz zasypowy:
a) Objętość około 3 m3,
b) Wysokość załadunku w zakresie 2,6 m,
c) Posiada hydrauliczne wysunięcie w celu łatwej wymiany bębna oraz oczyszczania komory wprowadzającej.
9) Szczotka czyszcząca bęben:
a) Szczotka o średnicy min. 650 mm,
b) Szczotka wyposażona w mechanizm obrotowy, własny system czyszczący oraz podnoszona i opuszczana hydraulicznie.
10) Bębny przesiewające:
a) Średnica – 1400 mm,
b) Długość – 4400 mm,
c) Grubość bębna – 6 mm,
d) Rodzaj perforacji: kwadrat 20x20 mm oraz 40x40 mm,
e) Napęd bębna silnikiem hydraulicznym za pomocą przekładni zębatej,
f) Bęben osadzony na trudnościeralnych rolkach,
g) System szybkiej wymiany bębna,
h) Prędkość obrotowa bębna regulowana do 23 obr/min.
11) Przednie podpory mechaniczne lub hydrauliczne.
12) Centralne smarowanie maszyny.
13) Opcje dodatkowe:
a) Maszyna wraz z przenośnikami stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania,
b) Napęd wszystkich funkcji przesiewacza hydrauliczny.
14) Dokumenty dostarczone wraz z maszyną:
a) Świadectwo zgodności CE,
b) Świadectwo homologacji dopuszczające maszynę do ruchu po dragach publicznych,
c) Katalog części zamiennych,
d) Karta gwarancyjna,
e) Instrukcja obsługi maszyny.
12. Gwarancja rozruchowa min. 3 miesiące. Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez Dostawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana. Dokument gwarancji wystawiony na okaziciela.
13. Serwis na terenie całej Polski.
14. Czas na podjęcie działań serwisowych maksymalnie 48 godz. od momentu zgłoszenia lub urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach.
Koszty związane z serwisem pokrywa Wykonawca i winny one być zawarte w ofercie. Przewidywany, roczny czas pracy maszyny wynosi około 3500 mth, przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 35 A
BEŁŻYCE 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 35 A
BEŁŻYCE 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się